ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀င္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခား အလွဴရွင္မ်ား မကူညီ၍ ႏိုင္ငံအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပိဟု ထိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေျပာၾကား

Sunday, 20 January 2013

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀င္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခား အလွဴရွင္မ်ား မကူညီ၍ ႏိုင္ငံအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပိဟု ထိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေျပာၾကား


Photo: အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀င္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခား
အလွဴရွင္မ်ား မကူညီ၍ ႏိုင္ငံအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပိဟု ထိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေျပာၾကား

ဘန္ေကာက္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ။

ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ ထိုင္းသို ့အိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ 
လ်င္ျမန္စြာ ကတိေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကတိအတိုင္း မလုပ္ၾက သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒုကၡသည္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ခုထဲေပၚ၌သာ က်ေရာက္ ေနခဲ့ေတာ့ေၾကာင္း ထိုင္းတပ္မေတာ္ စစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သနာဆက္ခ္ ပက္တီမာပရာကြန္က
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၎က ႏိုင္ငံတြင္း၌ တရားမ၀င္ေရႊ ့ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိထား သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို ့မလုပ္ပါက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ဆက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ ၎က ထိုင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္
ေပးေနဆဲဟု ဆိုသည္။

၎က “ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခခံေတြကေနျပီး ဒီလူေတြကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
ေပးျခင္းနဲ ့ အစားအစာ ေထာက္ပံ့ျခင္း စည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္အဖြဲ ့
အစည္းေတြက သူတို႔ကူညီခ်င္တယ္ အၿမဲေျပာၿပီး၊ စကား
အတိုင္း လုပ္တာနည္းလွတယ္။ ဒီေတာ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးက ထိုင္းအေပၚပံုက်ပါေတာ့တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လက္ခ္ရွင္နာ၀ပ္ထရာကလည္း ခိုးဝင္
လာသူ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္
ေပးရံုျဖင့္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကို
ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ေရးကိုလည္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားအရ မလုပ္သင့္ေသးေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။

ထိုင္းလက္ေထာက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ာလမ္ ယူးဘမ္ရမ္က ထိုင္း
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခိုးဝင္လာေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပိုးေပးရန္မွာ အေကာင္းဆံုးနည္းအျဖစ္
ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကိစၥကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အေစာပိုင္းက
ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

REF: The Nation/Asia News Network
The Myanma Age
ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ ထိုင္းသို ့အိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္
လ်င္ျမန္စြာ ကတိေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကတိအတိုင္း မလုပ္ၾက သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒုကၡသည္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ခုထဲေပၚ၌သာ က်ေရာက္ ေနခဲ့ေတာ့ေၾကာင္း ထိုင္းတပ္မေတာ္ စစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သနာဆက္ခ္ ပက္တီမာပရာကြန္က
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၎က ႏိုင္ငံတြင္း၌ တရားမ၀င္ေရႊ ့ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိထား သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို ့မလုပ္ပါက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ဆက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ ၎က ထိုင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္
ေပးေနဆဲဟု ဆိုသည္။

၎က “ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခခံေတြကေနျပီး ဒီလူေတြကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
ေပးျခင္းနဲ ့ အစားအစာ ေထာက္ပံ့ျခင္း စည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအလွဴရွင္အဖြဲ ့
အစည္းေတြက သူတို႔ကူညီခ်င္တယ္ အၿမဲေျပာၿပီး၊ စကား
အတိုင္း လုပ္တာနည္းလွတယ္။ ဒီေတာ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးက ထိုင္းအေပၚပံုက်ပါေတာ့တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လက္ခ္ရွင္နာ၀ပ္ထရာကလည္း ခိုးဝင္
လာသူ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္
ေပးရံုျဖင့္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကို
ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ေရးကိုလည္း လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားအရ မလုပ္သင့္ေသးေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။

ထိုင္းလက္ေထာက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ာလမ္ ယူးဘမ္ရမ္က ထိုင္း
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခိုးဝင္လာေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပိုးေပးရန္မွာ အေကာင္းဆံုးနည္းအျဖစ္
ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကိစၥကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အေစာပိုင္းက
ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

REF: The Nation/Asia News Network
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...