ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လု နီးပါး ျဖစ္ေနေသာ ဆင္ပုမ်ား အဆိပ္မိ ေသဆံုး

Thursday, 31 January 2013

မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လု နီးပါး ျဖစ္ေနေသာ ဆင္ပုမ်ား အဆိပ္မိ ေသဆံုး


Photo: မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လု နီးပါး ျဖစ္ေနေသာ ဆင္ပုမ်ား အဆိပ္မိ ေသဆံုး

မေလးရွား ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ သဘာဝ သစ္ေတာမ်ား၌ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လု နီးပါး ျဖစ္ေနေသာ ဆင္ပုမ်ား ေသဆံုး ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဆင္မ်ားသည္ အဆိပ္ မိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုး ရႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဆင္မ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္ အတြင္း ေသြးယုိစီးမႈကို ခံစား ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ တစ္ေကာင္ႏွင့္ တစ္ေကာင္ မနီးမေဝးတြင္ ေသဆံုး ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး သံုးလသား အရြယ္ ဆင္ပုေလးအား ေသဆံုးေန ေသာ ၎၏ မိခင္ျဖစ္သူ ဆင္မႀကီး၏ နံေဘးတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ ရေသာေၾကာင့္ ၎သည္ မိခင္ ျဖစ္သူအား ႏိႈးရန္ ႀကိဳးစားထားပံု ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆင္မ်ားသည္ မ်ဳိးတူအုပ္စုမွ ေပါက္ဖြား လာၾကၿပီး သက္တမ္း ေလးႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္ ၂ဝ အၾကားတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဘာ္နီယို ကြၽန္းစုရွိ ဆာဘက္ရွ္ ျပည္နယ္ Gunung Rara သဘာဝ သစ္ေတာမွ တိရစၧာန္ ေဆးကု ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆန္နာသန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသဆံုးေနေသာ ဆင္ေလးေကာင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခား ဆင္ေလးေကာင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေသဆံုးေနေသာ ဆင္မ်ားတြင္ ဆင္စြယ္မ်ား ရွိျခင္းႏွင့္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ တိရစၧာန္ ခုိးဖမ္းသူ မ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဆာဘက္ရွ္ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လူရန္တီ အက္စ္အမ္ဘူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ အသားစ နမူနာမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ဆင္မ်ား၏ အစာ ေခ်ဖ်က္မႈ စနစ္ အတြင္းရွိ ပ်က္စီးေနေသာ သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ားက အဆိပ္ မိ ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရ ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ကို ၫႊန္ျပလ်က္ ရွိေၾကာင္း နာသန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စမ္းသပ္မႈ မ်ားက ဆင္မ်ားသည္ အဆိပ္မိ ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို အတည္ျပဳ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
မေလးရွား ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ သဘာဝ သစ္ေတာမ်ား၌ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လု နီးပါး ျဖစ္ေနေသာ ဆင္ပုမ်ား ေသဆံုး ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဆင္မ်ားသည္ အဆိပ္ မိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုး ရႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဆင္မ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္ အတြင္း ေသြးယုိစီးမႈကို ခံစား ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ တစ္ေကာင္ႏွင့္ တစ္ေကာင္ မနီးမေဝးတြင္ ေသဆံုး ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး သံုးလသား အရြယ္ ဆင္ပုေလးအား ေသဆံုးေန ေသာ ၎၏ မိခင္ျဖစ္သူ ဆင္မႀကီး၏ နံေဘးတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ ရေသာေၾကာင့္ ၎သည္ မိခင္ ျဖစ္သူအား ႏိႈးရန္ ႀကိဳးစားထားပံု ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆင္မ်ားသည္ မ်ဳိးတူအုပ္စုမွ ေပါက္ဖြား လာၾကၿပီး သက္တမ္း ေလးႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္ ၂ဝ အၾကားတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဘာ္နီယို ကြၽန္းစုရွိ ဆာဘက္ရွ္ ျပည္နယ္ Gunung Rara သဘာဝ သစ္ေတာမွ တိရစၧာန္ ေဆးကု ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆန္နာသန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသဆံုးေနေသာ ဆင္ေလးေကာင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခား ဆင္ေလးေကာင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေသဆံုးေနေသာ ဆင္မ်ားတြင္ ဆင္စြယ္မ်ား ရွိျခင္းႏွင့္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ တိရစၧာန္ ခုိးဖမ္းသူ မ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဆာဘက္ရွ္ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လူရန္တီ အက္စ္အမ္ဘူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ အသားစ နမူနာမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ဆင္မ်ား၏ အစာ ေခ်ဖ်က္မႈ စနစ္ အတြင္းရွိ ပ်က္စီးေနေသာ သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ားက အဆိပ္ မိ ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရ ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ကို ၫႊန္ျပလ်က္ ရွိေၾကာင္း နာသန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စမ္းသပ္မႈ မ်ားက ဆင္မ်ားသည္ အဆိပ္မိ ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို အတည္ျပဳ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...