ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဓာတ္ပုံပါ လူ အား သိရွိပါက အေႀကာင္းႀကားေပးႀကပါခင္ဗ်ာ

Saturday, 19 January 2013

ဓာတ္ပုံပါ လူ အား သိရွိပါက အေႀကာင္းႀကားေပးႀကပါခင္ဗ်ာ

ဓာတ္ပုံပါ လူ အား သိရွိပါက အေႀကာင္းႀကားေပးပါရန္.....

            အဆုိပါ ဓာတ္ပုံပါလူသည္..16 ရက္ေန႔ ညက မူဆယ္
အနီးတြင္..ယာဥ္တုိက္မႈေႀကာင္႔ မႏၱေလး ၿပည္သူေဆးရုံ ဦးေႏွာက္ႏွင္႔ အာရုံေႀကာဌာနတြင္ ..တတ္ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူေနပါသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ သတိမရရွိေသးပါ။လက္ရွိတြင္
ဂၽႊန္းဗလီ နာမႈကူညီအသင္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ထုိသူ၏ အိမ္ႏွင္႔အဆက္အသြယ္ရရွိလုိပါသၿဖင္႔..သိရွိသူမ်ား..ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ဆက္သြယ္ အေႀကာင္းႀကားႀကပါရန္ ေမတၱၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
02 30351
09 402694472
09 91042650

အဆုိပါ ဓာတ္ပုံပါလူသည္..16 ရက္ေန႔ ညက မူဆယ္ အနီးတြင္..ယာဥ္တုိက္မႈေႀကာင္႔ မႏၱေလး ၿပည္သူ
ေဆးရုံ ဦးေႏွာက္ႏွင္႔ အာရုံေႀကာဌာနတြင္ ..တတ္ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူေနပါသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ သတိမရရွိေသးပါ။လက္ရွိတြင္ဂၽႊန္းဗလီ နာမႈကူညီအသင္းမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
ထုိသူ၏
အိမ္ႏွင္႔အဆက္အသြယ္ရရွိလုိပါသၿဖင္႔..သိရွိသူမ်ား..ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ဆက္သြယ္ အ
ေႀကာင္းႀကားႀကပါရန္ ေမတၱၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

02 30351
09 402694472
09 91042650


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...