ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရား၀င္ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိ

Thursday, 28 February 2013

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရား၀င္ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိ


Photo: မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရား၀င္ေနထိုင္ေသာ
ႏုိင္ငံျခားသားငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိ
Thursday, February 28, 2013

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရား၀င္ေနထိုင္ေသာ ျပည္တြင္းေန
ႏုိင္ငံျခားသားဦးေရ ငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္ ပဥၥမပံုမွန္
အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္း သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အိႏိယႏိုင္ငံသား ၁၈၅၉ ဦး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၃၂၅ ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ၈၈၉ ဦး၊ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသား ၁၀၃ ဦးႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၂၄၇၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း
၅၈၄၈ ဦးရွိေၾကာင္း ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎တို႔ကို ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ အခြန္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ခရီးသြားလာမႈ
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေမြးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ
ေလွ်ာက္ထားေစျခင္း၊ အသက္(၁၂) ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္
ထုတ္ေပးျခင္း၊အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။ 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အစိုးရ သစ္လက္ထက္အတြင္း သတ္မွတ္
ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္ရရွိသူ ၁၄၁ ဦး၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ရရွိသူ ေလးဦး၊
ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ရရွိသူ ၁၅ ဦးရွိသည္။

ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ -၅ (၁) အရ တရားစဲြဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ကိုးဦးကို အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။

အလားတူပင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈစာရင္းအရ ဧည့္ႏိုင္ငံသား ၁၆၆ ဦး၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္ ၃၁၇ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

7Day News Journalမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရား၀င္ေနထိုင္ေသာ ျပည္တြင္းေန
ႏုိင္ငံျခားသားဦးေရ ငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္ ပဥၥမပံုမွန္
အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္း သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အိႏိယႏိုင္ငံသား ၁၈၅၉ ဦး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၃၂၅ ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ၈၈၉ ဦး၊ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသား ၁၀၃ ဦးႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၂၄၇၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း
၅၈၄၈ ဦးရွိေၾကာင္း ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎တို႔ကို ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ အခြန္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ခရီးသြားလာမႈ
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေမြးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ
ေလွ်ာက္ထားေစျခင္း၊ အသက္(၁၂) ႏွစ္ျပည့္ မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္
ထုတ္ေပးျခင္း၊အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အစိုးရ သစ္လက္ထက္အတြင္း သတ္မွတ္
ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္ရရွိသူ ၁၄၁ ဦး၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ရရွိသူ ေလးဦး၊
ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ရရွိသူ ၁၅ ဦးရွိသည္။

ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ -၅ (၁) အရ တရားစဲြဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ကိုးဦးကို အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။

အလားတူပင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈစာရင္းအရ ဧည့္ႏိုင္ငံသား ၁၆၆ ဦး၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္ ၃၁၇ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...