ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မူးေၾကာင္ရူးေၾကာင္ နဲ ့ ညဘက္ဓါတ္ၾကိဳးျဖဳတ္ခိုးလိုက္တာ ျဖဳတ္ခိုးေနစဥ္ အတြင္း ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျပီး ျပဳတ္ က်တာ ေအာက္ေရာက္ေတာ ့ ကိုယ္တစ္ပိုင္းပဲ ရိွေ တာ ့ျခင္း

Friday, 15 February 2013

မူးေၾကာင္ရူးေၾကာင္ နဲ ့ ညဘက္ဓါတ္ၾကိဳးျဖဳတ္ခိုးလိုက္တာ ျဖဳတ္ခိုးေနစဥ္ အတြင္း ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျပီး ျပဳတ္ က်တာ ေအာက္ေရာက္ေတာ ့ ကိုယ္တစ္ပိုင္းပဲ ရိွေ တာ ့ျခင္း

မူးေၾကာင္ရူးေၾကာင္ နဲ ့ ညဘက္ဓါတ္ၾကိဳးျဖဳတ္ခိုးလိုက္တာ
ျဖဳတ္ခိုးေနစဥ္ အတြင္း ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျပီး ျပဳတ္ က်တာ ေအာက္ေရာက္ေတာ ့
ကိုယ္တစ္ပိုင္းပဲ ရိွေ တာ ့ျခင္း

From>>> http://on.fb.me/12pIMit

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...