ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အင္ဒုိနီး႐ွားတြင္ ကုိဒုိမိုနဂါးတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ၂ ဦးဒဏ္ရာရ

Thursday, 7 February 2013

အင္ဒုိနီး႐ွားတြင္ ကုိဒုိမိုနဂါးတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ၂ ဦးဒဏ္ရာရ


Photo: အင္ဒုိနီး႐ွားတြင္ ကုိဒုိမိုနဂါးတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ၂ ဦးဒဏ္ရာရ

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ပုတ္သင္ အႀကီးစားႀကီး တစ္ေကာင္၏ တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ လူ(၂)ဦး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကိုမိုဒိုနဂါးဟု ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည့္ တြားသြား သတၱဝါႀကီးသည္ ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုထဲတြင္ လူ(၂)ဦးကို တိုက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုက္ခုိက္ ခံရသူမ်ားမွာ ဥယ်ာဥ္ အတြင္းမွ ေတာေခါင္းတစ္ဦးႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ (၇)ေပရွည္ေသာ ပုတ္သင္ႀကီးက ေတာေခါင္း၏ ရံုးခန္းထဲထိ ဝင္ေရာက္ ရန္ျပဳခဲ့ၿပီး ကူညီရန္ ေရာက္လာသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကိုပါ တိုက္ခုိက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္အတြင္း လူ(၂)ဦးလံုး ေျခေထာက္တြင္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး ေဆးရံုသို႔ တင္ပို႔ ကုသခဲ့ရသည္။ ကိုမိုဒိုနဂါးမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ပုတ္သင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး (၁၀)ေပမွ်ထိ ႀကီးထြားႏုိင္ ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ အလြန္ထက္ေျမ့ေသာ သြားမ်ား ရွိေနၿပီး အကိုက္ခံ ရပါက အဆိပ္သင့္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယင္းပုတ္သင္ႀကီးမ်ား၏ ေမးရိုးေအာက္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ အဆိပ္ဓာတ္ ဂလင္းမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး အကိုက္ခံရသည့္ သားေကာင္ကို တံု႔ဆိုင္း ေႏွးေကြးသြားေစသည္။

ယင္းတို႔သည္ အင္ဒိုနီးရွား အေရွ႕ပိုင္းရွိ ကိုမိုဒိုကၽြန္း အနီးတြင္သာ ေနထုိင္က်က္စားလွ်က္ ရွိသည္။ ကိုမိုဒို နဂါးမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား၊ ေသးငယ္ေသာ တြားသြားသတၱဝါေလးမ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ားကို အစာအျဖစ္ အဓိက စားေသာက္ေလ့ရွိၿပီး လူကို တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနေသာ ကိုမိုဒိုနဂါး အေရအတြက္ (၄၀၀၀)ဝန္းက်င္မွ်သာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Source: BBC


Planet Myanmar Networkအင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ပုတ္သင္ အႀကီးစားႀကီး တစ္ေကာင္၏ တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ လူ(၂)ဦး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကိုမိုဒိုနဂါးဟု ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည့္ တြားသြား သတၱဝါႀကီးသည္ ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုထဲတြင္ လူ(၂)ဦးကို တိုက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုက္ခုိက္ ခံရသူမ်ားမွာ ဥယ်ာဥ္ အတြင္းမွ ေတာေခါင္းတစ္ဦးႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ (၇)ေပရွည္ေသာ ပုတ္သင္ႀကီးက ေတာေခါင္း၏ ရံုးခန္းထဲထိ ဝင္ေရာက္ ရန္ျပဳခဲ့ၿပီး ကူညီရန္ ေရာက္လာသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကိုပါ တိုက္ခုိက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္အတြင္း လူ(၂)ဦးလံုး ေျခေထာက္တြင္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး ေဆးရံုသို႔ တင္ပို႔ ကုသခဲ့ရသည္။ ကိုမိုဒိုနဂါးမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ပုတ္သင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး (၁၀)ေပမွ်ထိ ႀကီးထြားႏုိင္ ၾကသည္။ ၎တို႔တြင္ အလြန္ထက္ေျမ့ေသာ သြားမ်ား ရွိေနၿပီး အကိုက္ခံ ရပါက အဆိပ္သင့္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယင္းပုတ္သင္ႀကီးမ်ား၏ ေမးရိုးေအာက္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ အဆိပ္ဓာတ္ ဂလင္းမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး အကိုက္ခံရသည့္ သားေကာင္ကို တံု႔ဆိုင္း ေႏွးေကြးသြားေစသည္။

ယင္းတို႔သည္ အင္ဒိုနီးရွား အေရွ႕ပိုင္းရွိ ကိုမိုဒိုကၽြန္း အနီးတြင္သာ ေနထုိင္က်က္စားလွ်က္ ရွိသည္။ ကိုမိုဒို နဂါးမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား၊ ေသးငယ္ေသာ တြားသြားသတၱဝါေလးမ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ားကို အစာအျဖစ္ အဓိက စားေသာက္ေလ့ရွိၿပီး လူကို တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနေသာ ကိုမိုဒိုနဂါး အေရအတြက္ (၄၀၀၀)ဝန္းက်င္မွ်သာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Source: BBC


Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...