ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေရလည္ကြ်န္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းတဲ့ ေနရာေတြကိုု ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

Friday, 22 March 2013

ထိုင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေရလည္ကြ်န္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းတဲ့ ေနရာေတြကိုု ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

ဒီသတင္းကို ေနာ္၀ဒီ(DVB) တင္ဆက္။ ရိုက္ကူး ဖိုးစီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...