ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ စကတ္အတိုအျပတ္မ်ားမ၀တ္ဆင္ရ ဥပေဒထုတ္ျပန္...

Friday, 22 March 2013

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ စကတ္အတိုအျပတ္မ်ားမ၀တ္ဆင္ရ ဥပေဒထုတ္ျပန္...


ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ စကတ္အတို
အျပတ္မ်ားအား ၀တ္ဆင္ခြင့္မျပဳေတာ့ေသာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း
သိရသည္။ ယခုအခါ၌ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္အႏုပညာ႐ွင္
မ်ားသည္ သ႐ုပ္ပ်က္ေလာက္ေသာ စကတ္အတိုမ်ားကို ၀တ္ဆင္လာ
သျဖင့္ အျမင္မတင့္တယ္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ ၎ဥပေဒအား
ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္ပါက
အေမရိကန္ေဒၚလာ(၄၅)ေဒၚလာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရန္ ျပ႒ာန္း
ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 
SkyNet TV Browser

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...