ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ၾကာ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေက်ာက္တံုး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စတာလင္ေပါင္ ၃ ဒသမ ၅ သန္း တန္ေၾကးရွိ ဥကၠာခဲ ျဖစ္ေန

Sunday, 31 March 2013

ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ၾကာ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေက်ာက္တံုး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စတာလင္ေပါင္ ၃ ဒသမ ၅ သန္း တန္ေၾကးရွိ ဥကၠာခဲ ျဖစ္ေန

ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ၾကာ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေက်ာက္တံုး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စတာလင္ေပါင္ ၃ ဒသမ ၅ သန္း တန္ေၾကးရွိ ဥကၠာခဲ ျဖစ္ေန

မက္ဒရစ္ မတ္ ၃ဝ

စပိန္ႏိုင္ငံမွ လယ္သမား တစ္ဦးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ၾကာ အသားငါးမ်ားအား ဖိသိပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေက်ာက္တံုး တစ္တံုးမွာ စတာလင္ေပါင္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းတန္ေၾကးရွိ သံထည္ ဥကၠာခဲ တစ္ခုအျဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းဥကၠာခဲအား ေတြ႕ရွိခဲ့သူမွာ ေဖာ့စတီႏို အဆန္ဆီ ယုိလိုပတ္ဇ္ ဆိုသူ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္က စီယူဒတ္ရီးယဲ ျပည္နယ္ အနီး လယ္ကြင္း တစ္ခုတြင္ ၄င္း၏ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အတူ ရွိေနစဥ္ အေလးခ်ိန္ ၁ဝဝ ကီလိုဂရမ္ရွိ ေက်ာက္တံုး တစ္တုံးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းေက်ာက္တံုးသည္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အၾကြင္းအက်န္ အျဖစ္ လိုပတ္ဇ္က ယူဆခဲ့ၿပီး ၄င္းေက်ာက္တံုးအား အိမ္ေရွ႕ ဆင္ဝင္ ေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုၾကာ ထားရွိခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆိုပါ ေက်ာက္တံုးအား အသံုးျပဳခဲ့သည္။

လိုပတ္ဇ္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္သည့္ စပိန္ ႏိုင္ငံေပၚသို႔ က်ေရာက္ခ့ဲေသာ ဥကၠာခဲ အေၾကာင္းအား ၾကည့္႐ႈ ခ့ဲၿပီးေနာက္ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ ဂ်ဴအန္ကားလို႔စ္ဂတ္ တာရက္ဇ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းေက်ာက္တံုးအား ဂတ္တာရက္ဇ္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းသည္ သမုိင္း မတင္မီ ကတည္းကပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ဥကၠာခဲ အျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

၄င္းဥကၠာခဲသည္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ဥကၠာခဲမ်ား အနက္ စတုတၴေျမာက္ ဥကၠာခဲျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးေသာ ဥကၠာခဲကို ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကူဆာျပည္နယ္ အနီး၌ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ တစ္ခဲအား ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂရာနာဒါ ျပည္နယ္၌ လည္းေကာင္း၊ တတိယ တစ္ခဲအား ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဇာရာဂိုဇာ ျပည္နယ္ အနီး၌ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

http://bit.ly/X7pKKm

By ျမ၀တီ
--------------------------------------------------------------------------
Posted By : ၿမန္မာ့သတင္းမ်ားစုစည္းရာ (MNC)

စပိန္ႏိုင္ငံမွလယ္သမားတစ္ဦးသည္ႏွစ္ေပါင္း၃ဝက်ာ္ၾကာအသားငါးမ်ားအားဖိသိပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္
က်ာက္တံုးတစ္တံုးမွာစတာလင္ေပါင္၃ဒသမ၅သန္းတန္ေၾကးရွိသံထည္ဥကၠာခဲတစ္ခုအျဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္
ဘဲ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းဥကၠာခဲအား ေတြ႕ရွိခဲ့သူမွာ ေဖာ့စတီႏို အဆန္ဆီ ယုိလိုပတ္ဇ္ ဆိုသူ ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္က စီယူဒတ္ရီးယဲ ျပည္နယ္ အနီး လယ္ကြင္း တစ္ခုတြင္ ၄င္း၏ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အတူ ရွိေနစဥ္ အေလးခ်ိန္ ၁ဝဝ ကီလိုဂရမ္ရွိက်ာက္တံုးတစ္တုံးအားေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းဖစ္သည္။ ၄င္းေက်ာက္တံုးသည္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္
ေၾကာင့္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာအၾကြင္းအက်န္အျဖစ္လိုပတ္ဇ္ကယူဆခဲ့ၿပီး၄င္းေက်ာက္တံုးအားအိမ္ေရွ႕ ဆင္ဝင္
အာက္တြင္ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုၾကာထားရွိခဲ့ကာနာက္ပိုင္းတြင္ဝက္ေပါင္ေျခာက္ပဳလုပ္ရာတြင္အဆိုပါက်ာက္
တံုးအား အသံုးျပဳခဲ့သည္။

လိုပတ္ဇ္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္သည့္ စပိန္ ႏိုင္ငံေပၚသို႔ က်ေရာက္ခ့ဲေသာ ဥကၠာခဲအေၾကာင္းအားၾကည့္႐ႈခ့ဲၿပီးေနာက္ဘူမိေဗဒပညာရွင္ဂ်ဴအန္ကားလို႔စ္ဂတ္ တာရက္ဇ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့
သည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းေက်ာက္တံုးအား ဂတ္တာရက္ဇ္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းသည္ သမုိင္း မတင္မီ ကတည္းကပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ဥကၠာခဲ အျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

၄င္းဥကၠာခဲသည္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ဥကၠာခဲမ်ား အနက္ စတုတၴေျမာက္ ဥကၠာခဲျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးေသာ ဥကၠာခဲကို ၁၈၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကူဆာျပည္နယ္ အနီး၌ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ တစ္ခဲအား ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂရာနာဒါ ျပည္နယ္၌ လည္းေကာင္း၊ တတိယ တစ္ခဲအား ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဇာရာဂိုဇာ ျပည္နယ္ အနီး၌ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ၿမ၀တီ, Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...