ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စိန္လက္စြပ္ေကာက္ရသူ အိမ္ယာမဲ့တစ္ဦး ရိုးသားမႈေၾကာင့္ တစ္ပတ္အတြင္း သူေဌးျဖစ္

Sunday, 3 March 2013

စိန္လက္စြပ္ေကာက္ရသူ အိမ္ယာမဲ့တစ္ဦး ရိုးသားမႈေၾကာင့္ တစ္ပတ္အတြင္း သူေဌးျဖစ္


Photo: စိန္လက္စြပ္ေကာက္ရသူ အိမ္ယာမဲ့တစ္ဦး ရိုးသားမႈေၾကာင့္ တစ္ပတ္အတြင္း သူေဌးျဖစ္

အေမရိကန္နိုင္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္ မစ္ဆိုရီျမို့တြင္ ေနထိုင္သူ အိမ္ယာမဲ့တစ္ဦးသည္ ေကာက္ရေသာ စိန္လက္စြပ္ကို ပိုင္ရွင္အား ျပန္လည္အပ္နံွခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ ၎၏ ရိုးသားမႈကို ဂုဏ္ျပုေသာအားျဖင့္ ပိုင္ရွင္က၎အတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြကာ ေက်းဇူးတုန့္ျပန္ေသာအားျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၈၆,၀၀၀ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ မစ္ဆိုရီျမို့၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လွည့္လည္ေတာင္းရမ္းသူ ဘီလီေရးဟားရစ္သည္ ၎ ခြက္ထဲသို့ အမွတ္တမဲ့ ျပုတ္က်က်န္ခဲ့ေသာ စိန္လက္စြပ္ကို ပိုင္ရွင္အား ျပန္လည္အပ္နံွခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ ၎၏ ရိုးသားမႈဂုဏ္သတင္းအား လက္စြပ္ပိုင္ရွင္ ဆာရာဒါလင္က အမ်ားသိေအာင္ ေၾကညာျပီးအမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံျခင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ေန့က စတင္ခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ ၎၏အေၾကာင္းကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ဖတ္ရသူတိုင္း ေလးစားၾကည္နူးၾကသည္ ဟုသိရသည္။ ဘီလီ၏ ရိုးသားမႈကို ေလးစားသျဖင့္ ေဒၚလာတစ္ေထာင္အထိ လွူဒါန္းသူမ်ားပင္ ရိွသည္ဟုသိရသည္။

( ျပည္ျမန္မာ )

အေမရိကန္နိုင္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္ မစ္ဆိုရီျမို့တြင္ ေနထိုင္သူ အိမ္ယာမဲ့တစ္ဦးသည္ ေကာက္ရေသာ စိန္လက္စြပ္ကို ပိုင္ရွင္အား ျပန္လည္အပ္နံွခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ ၎၏ ရိုးသားမႈကို ဂုဏ္ျပုေသာအားျဖင့္ ပိုင္ရွင္က၎အတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြကာ ေက်းဇူးတုန့္ျပန္ေသာအားျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၈၆,၀၀၀ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ မစ္ဆိုရီျမို့၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လွည့္လည္ေတာင္းရမ္းသူ ဘီလီေရးဟားရစ္သည္ ၎ ခြက္ထဲသို့ အမွတ္တမဲ့ ျပုတ္က်က်န္ခဲ့ေသာ စိန္လက္စြပ္ကို ပိုင္ရွင္အား ျပန္လည္အပ္နံွခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ ၎၏ ရိုးသားမႈဂုဏ္သတင္းအား လက္စြပ္ပိုင္ရွင္ ဆာရာဒါလင္က အမ်ားသိေအာင္ ေၾကညာျပီးအမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံျခင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္ေန့က စတင္ခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။ ၎၏အေၾကာင္းကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ဖတ္ရသူတိုင္း ေလးစားၾကည္နူးၾကသည္ ဟုသိရသည္။ ဘီလီ၏ ရိုးသားမႈကို ေလးစားသျဖင့္ ေဒၚလာတစ္ေထာင္အထိ လွူဒါန္းသူမ်ားပင္ ရိွသည္ဟုသိရသည္။

( ျပည္ျမန္မာ )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...