ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းအႀကိဳလံႈ႕ေဆာ္ေရး Iron Cross Tour ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္မ်ားအား မၾကာမီတြင္ Call Center တြင္ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မည္

Friday, 15 March 2013

၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းအႀကိဳလံႈ႕ေဆာ္ေရး Iron Cross Tour ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္မ်ားအား မၾကာမီတြင္ Call Center တြင္ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မည္

Photo: ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းအႀကိဳလံႈ႕ေဆာ္ေရး Iron Cross Tour ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္မ်ားအား မၾကာမီတြင္ Call Center တြင္ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မည္
====================================
၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းအႀကိဳလံႈ႕ေဆာ္ေရး Iron Cross Tour ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္မ်ားအား မၾကာမီတြင္ Call Center တြင္ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းအႀကိဳလံႈ႕ေဆာ္ေရး Iron Cross Tour ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လက္မွတ္မ်ားအား မၾကာမီတြင္ Call Center တြင္ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...