ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကာမိုင္း ရဲစခန္းအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သူအား KIA မွ ျပင္းထန္စြာ အေရး ယူေတာ့မည္

Thursday, 21 March 2013

ကာမိုင္း ရဲစခန္းအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သူအား KIA မွ ျပင္းထန္စြာ အေရး ယူေတာ့မည္လိုင္ဇာရွိ KIA ဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ KIAတပ္ရင္း(၆)မွတပ္ရင္းမွဴး အင္ခြန္ေဇာ္ဒဲြအား ကာမိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႔ စခန္း ငယ္ ေလးအား အင္အား သံုး၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူရန္စီစဥ္ေနပါသည္။

အင္ခြန္ေဇာ္ဒြဲအား KIA ဗဟိုမွ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ရန္သာ အမိန္႔ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကာမိုင္း ရဲစခန္းအား တိုက္ခိုက္ ရန္ အမိန္႔ေပးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ မွ ေျဖရွင္း ခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ အင္ခြန္ေဇာ္ဒြဲ အေနျဖင့္ ခိုင္းတာ တစ္ျခား၊ လုပ္ေဆာင္ တာ တစ္ျခား ျဖစ္ေနသည့္ အ တြက္ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေခၚေဆာင္ထား ခဲ့သည္။

ကာမိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔စခန္းအား KIA အင္အား(၁၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ သည့္ အ တြက္ ေဒသခံကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ လူထုမွျပင္းျပင္းထန္ ထန္ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ် ခဲ့သည္။ အင္ခြ န္ေဇာ္ဒဲြအေနျဖင့္ ကာမိုင္းရဲစခန္း အား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ အဆိုပါ တိုက္ပဲြေ အာင္ ျမင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားသို႔ဆက္ သြယ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းအတြက္ KIA ဗဟိုမွ မေက်မ နပ္ျဖစ္ ကာယခု ကဲ့သို႔လိုင္ဇာ သို႔ ေခၚယူထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အင္ခြန္ေဇာ္ဒဲြအေနျဖင့္ ၄င္းစိုးမိုးရာေနရာေဒသရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေစ်းဆိုင္မ်ားအား KIA ဗဟုိ မွေကာက္ ခံေသာ ရန္ပံုေငြႏႈန္းထားမ်ားအား မီဒီယာသို႔ အတိအလင္း ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္အတြက္ KIA ဗဟို အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ တပ္ရင္းမွဴးရာထူးမွ ခ်ထားသည့္အျပင္ စခန္းအတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း သိရွိရ ပါ သည္။ အင္ခြန္ေဇာ္ဒြဲကို ဗဟိုမွ ဘယ္လို အပစ္ေပးမလို ဆိုတာ မသိရေၾကာင္း ေသဒဏ္ေပးရန္ ရိွေၾကာင္း ၎တပ္ဖြဲ႔ ၀င္တစ္ဦးမွ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ေန႔စဥ္သတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...