ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သႀကၤန္တြင္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕က Alpine မ႑ပ္မွာ နန္းခင္ေဇယ်ာရိွမည္

Thursday, 11 April 2013

သႀကၤန္တြင္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕က Alpine မ႑ပ္မွာ နန္းခင္ေဇယ်ာရိွမည္

Photo: သႀကၤန္တြင္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕က Alpine မ႑ပ္မွာ နန္းခင္ေဇယ်ာရိွမည္
Thursday, April 11, 2013

ညီမကို သႀကၤန္ဘယ္မွာရွိမလဲလို႔ သိခ်င္လို႔ ခဏခဏေမးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို ဒီေနရာကေနေျဖေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္....
သႀကၤန္တြင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕က Alpine မ႑ပ္မွာ နန္းခင္ေဇယ်ာရွိပါမယ္.... :)

နန္းခင္ေဇယ်ာညီမကို သႀကၤန္ဘယ္မွာရွိမလဲလို႔ သိခ်င္လို႔ ခဏခဏေမးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို ဒီေနရာကေနေျဖေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္....
သႀကၤန္တြင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕က Alpine မ႑ပ္မွာ နန္းခင္ေဇယ်ာရွိပါမယ္.... :)

နန္းခင္ေဇယ်ာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...