ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကားတာယာ အေဟာင္းမ်ား လွီးျဖတ္၍ လူသံုးကုန္ ပစၥည္း ျပဳလုပ္သူမ်ား အဆင္ေျပေန

Sunday, 21 April 2013

ကားတာယာ အေဟာင္းမ်ား လွီးျဖတ္၍ လူသံုးကုန္ ပစၥည္း ျပဳလုပ္သူမ်ား အဆင္ေျပေန

မံုရြာ ဧၿပီ ၂၀
စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ မံုေရြး- ေၾကးမံု ေက်းရြာတို႔တြင္ စြန္႔ပစ္ ကားတာယာ မ်ားအား လွီးၿပီး ေရပံုး၊ ေရကန္၊ ဖိနပ္ေအာက္ခံ ဆုိးျပား၊ တာယာဖိနပ္၊ ေရပံုး ႀကိဳးမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကလ်က္ မိသားစု ၀င္ေငြမ်ား ရရွိလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မံုေရြး ေက်းရြာေန တာယာလီွး လုပ္ငန္းကို စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကုိင္လ်က္
ရွိေနသူ တစ္ဦးက ““ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဖိနပ္ေအာက္ခံ ဆုိးျပား လုပ္ငန္း ကို အဓိကထား လုပ္ကုိင္ပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္း အေနနဲ႔ ကားတာယာေဟာင္း တစ္ခုကို ေငြက်ပ္ ၅၅၀၀၊ ခ်ည္ႀကိဳး ကားတာယာေဟာင္း တစ္ခုကို ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ ေပးရေၾကာင္း၊ အဆုိပါ တာယာမ်ားကို တစ္ခု လွီးျဖတ္ခ ေငြက်ပ္ ၇၀၀ မွ ၁၂၀၀ အထိ ေပးရေၾကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ တာယာလွီး သမားတစ္ေယာက္ တစ္ရက္ကို တာယာ ေျခာက္လံုးမွ ၁၀ လံုးအထိ ၿပီးေၾကာင္း”” ေျပာၾကားသည္။
ထုိသို႔ ကားတာယာ မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရကန္ႀကီး တစ္ခုကို ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၊ ေရကန္ အလတ္ တစ္လံုးကို ေငြက်ပ္ ၇၅၀၀၊ ေရပံုး တစ္လံုးကို ေငြက်ပ္ ၁၈၀၀၊ ဖိနပ္ေအာက္ခံ ဆုိးျပား တစ္စံုကို ေငြက်ပ္ ၁၆၀ မွ ၁၇၀ ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ ေပးသြင္းရေၾကာင္း၊ ဖိနပ္ေအာက္ခံ ဆုိးျပားမ်ား ကိုေတာ့ ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕ရွိ ဖိနပ္ဆုိင္ မ်ားသို႔ သြင္းေပးရေၾကာင္း တစ္လကို ဖိနပ္အရန္ ၁၅၀၀၀ စာေလာက္ တင္ပို႔ ေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

by-ၿမဝတီ....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...