ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေၿမာက္ကိုရီးယား၏ ဒုံးၾကည္ စမ္းသပ္မႈ Windows 8ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရ

Sunday, 14 April 2013

ေၿမာက္ကိုရီးယား၏ ဒုံးၾကည္ စမ္းသပ္မႈ Windows 8ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရ


Photo: ေၿမာက္ကိုရီးယား၏ ဒုံးၾကည္ စမ္းသပ္မႈ Windows 8ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရ

ေၿမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္၏ ဒုံးၾကည္စမ္းသပ္မႈသည္ Windows 8 ၿပသနာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿမာက္ကိုရီးယား၏ တရားဝင္ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ေၾကာင့္ သိရသည္။
ေထာက္လွမ္းေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဒီ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ဟာ ေၿမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္programရဲ႕ အတြင္းေရးကို ရွားရွားပါးပါး သိရတာပဲလို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ မႏွစ္ကထိ ေၿမာက္ကိုရီးယားက Windows 95ကို အသုံးၿပဳခဲ့သည္။
ကိုရီးယားဗဟုိသတင္းေအဂ်င္စီကေတာ့ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဒုံးက်ဥ္လႊတ္တင္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကို ေၿပာၾကားခဲ့ၿခင္းမရွိဘဲ Windows 8 ေထာက္ပံမႈမ်ားႏွင့္ ၿပသနာကို ေၿဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းသာ ေၿပာခဲ့သည္။
ေၿမာက္ကိုရီးယား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေတာ့ ဒါဟာ ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္မႈသည္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
ေၿမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအမ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကေတာ့ သူသည္ Windows 8ၿပသနာေၾကာင့္ ေဒါသထြက္ေနၿပီး တၿခားနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားေနေၾကာင္း၊ ထိုအထဲတြင္ Microsoftကို စစ္ေၾကညာၿခင္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Star Tek 
Admin of Myanmar !T Groupေၿမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္၏ ဒုံးၾကည္စမ္းသပ္မႈသည္ Windows 8 ၿပသနာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿမာက္ကိုရီးယား၏ တရားဝင္ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ေၾကာင့္ သိရသည္။
ေထာက္လွမ္းေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဒီ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ဟာ ေၿမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္programရဲ႕ အတြင္းေရးကို ရွားရွားပါးပါး သိရတာပဲလို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ မႏွစ္ကထိ ေၿမာက္ကိုရီးယားက Windows 95ကို အသုံးၿပဳခဲ့သည္။
ကိုရီးယားဗဟုိသတင္းေအဂ်င္စီကေတာ့ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဒုံးက်ဥ္လႊတ္တင္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကို ေၿပာၾကားခဲ့ၿခင္းမရွိဘဲ Windows 8 ေထာက္ပံမႈမ်ားႏွင့္ ၿပသနာကို ေၿဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းသာ ေၿပာခဲ့သည္။
ေၿမာက္ကိုရီးယား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေတာ့ ဒါဟာ ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္မႈသည္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
ေၿမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအမ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကေတာ့ သူသည္ Windows 8ၿပသနာေၾကာင့္ ေဒါသထြက္ေနၿပီး တၿခားနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားေနေၾကာင္း၊ ထိုအထဲတြင္ Microsoftကို စစ္ေၾကညာၿခင္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Star Tek
Admin of Myanmar !T Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...