ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မုန္တိုင္းငယ္ 01B လမ္းေၾကာင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ား

Friday, 10 May 2013

မုန္တိုင္းငယ္ 01B လမ္းေၾကာင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ား


Photo: မုန္တိုင္းငယ္ 01B လမ္းေၾကာင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ား
Saturday, May 11, 2013

ေမလ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC ႏွင့္ TSR မွ မုန္တိုင္း လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ မုန္တိုင္း 01B(ONE) သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၁ ရက္ ဝဝ၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ နာရီေပါင္း ၁၂ဝ မတိုင္မီ(ေမလ ၁၆ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝဝ၃ဝ နာရီတြင္) ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္း ထားပါသည္။

မုန္တိုင္းငယ္ 01B(ONE) သည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီအတြင္း(ေမလ-၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ အဆင့္-၁ (CAT-1)ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွန္း တစ္နာရီ ၆၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္ အထိရွိႏိုင္ကာ တည္ေနရာ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ 8.6N ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ 88.0E သို႕ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 01B(ONE) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၆ဝ ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၅၁၅ မိုင္ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၇၁၅ မိုင္ခန္႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာကာ  အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၈၃ဝ နာဂီတြင္ ရရွိသည့္ ေရခိုးေရေငြ႕ပါဝင္မႈ ႏွဳန္းျပ ၿဂိဳလ္တုပံုအရ မုန္တိုင္း၏ အျပင္ rain band မ်ားသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို႕ စတင္၍ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

မုန္တိုင္းငယ္ 01B ONE
11 May 2013 0000Z (ေမလ ၁၁ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီ)
Location: 7.0 91.0
Winds: 40 knots
Central Pressure: 993 hPa

မုန္တိုင္းငယ္ 01B ONE
10 May 2013 1800Z (ေမလ ၁၁ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝဝ၃ဝ နာရီ)
Location: 6.1 91.9
Winds: 35 knots
Central Pressure: 996 hPa

http://blog.mmweather.com
ေမလ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC ႏွင့္ TSR မွ မုန္တိုင္း လမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ မုန္တိုင္း 01B(ONE) သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၁ ရက္ ဝဝ၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ နာရီေပါင္း ၁၂ဝ မတိုင္မီ(ေမလ ၁၆ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝဝ၃ဝ နာရီတြင္) ျမန္မာဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္း ထားပါသည္။

မုန္တိုင္းငယ္ 01B(ONE) သည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီအတြင္း(ေမလ-၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ အဆင့္-၁ (CAT-1)ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွန္း တစ္နာရီ ၆၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္ အထိရွိႏိုင္ကာ တည္ေနရာ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ 8.6N ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ 88.0E သို႕ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 01B(ONE) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၆ဝ ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၅၁၅ မိုင္ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၇၁၅ မိုင္ခန္႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၈၃ဝ နာဂီတြင္ ရရွိသည့္ ေရခိုးေရေငြ႕ပါဝင္မႈ ႏွဳန္းျပ ၿဂိဳလ္တုပံုအရ မုန္တိုင္း၏ အျပင္ rain band မ်ားသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို႕ စတင္၍ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

မုန္တိုင္းငယ္ 01B ONE
11 May 2013 0000Z (ေမလ ၁၁ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီ)
Location: 7.0 91.0
Winds: 40 knots
Central Pressure: 993 hPa

မုန္တိုင္းငယ္ 01B ONE
10 May 2013 1800Z (ေမလ ၁၁ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝဝ၃ဝ နာရီ)
Location: 6.1 91.9
Winds: 35 knots
Central Pressure: 996 hPa

http://blog.mmweather.com/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...