ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေခ်ာင္းသာ ဟိုတယ္ အမ်ားစု မုန္တုိင္း အသိေပးၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေန

Saturday, 11 May 2013

ေခ်ာင္းသာ ဟိုတယ္ အမ်ားစု မုန္တုိင္း အသိေပးၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေန


Photo: ေခ်ာင္းသာ ဟိုတယ္ အမ်ားစု မုန္တုိင္း အသိေပးၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ေန
Saturday, May 11, 2013

မုန္တိုင္းသတင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္းသာရွိ ဟိုတယ္ အမ်ားစုတြင္ သတိေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေခ်ာင္းသာကမ္းေၿခ ၊ ACE ဟိုတယ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက "မုန္တုိင္းသတင္းူေၾကာင့္ လာတဲ့ ဧည့္ေတြနည္းပါတယ္ ။ သူတို႕ကုိ အခ်ိန္နဲ႕ တေၿပးညီ မုန္းတုိင္းသအတင္း နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး သတိေပးေၿပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ အေဆာင္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ ေတာင္ေတြရွိတဲ့အတြက္ မုန္တိုင္းက်လာရင္လည္း ေဘးကင္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ" ဟုေၿပာသည္။

ယခုလအတြင္း ကမ္းေၿခသို႕ ဧည့္၀င္နည္းေသာ ကာလ ၿဖစ္ၿပီး ၾကိဳတင္ အခန္းမွာယူမႈႈ မ်ား ၌ လည္း ရာသီဥတု အေၿခအေနကို ေမးၿမန္းၿပီးမွ မွာ ယူၾကေၾကာင္း ၊ သို႕ၿဖစ္၍ ယခုလတြင္ ဟိုတယ္တစ္ခုလွ်င္ အခန္း ၃ ၊ ၄ ခန္းသာ ဧည့္သည္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေခ်ာင္းသာဟိုတယ္ ဇုန္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကလည္း ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေၿခတြင္ယခု ခ်ိန္ထိ မိုးရြာသြန္းမႈလံုး၀ မရွိေသးေၾကာင္း ၊ ထို႕ၿပင္ စေန ၊ တနဂၤေႏြ ေန႕မ်ားတြင္ ကမ္းေၿခ၌ လာေ၇ာက္သ္ည့ ဧည့္မွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိေၾကာင္း ၄င္းကေၿပာသည္။ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေၿခတြင္ သတိေပးၿပင္ဆင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေငြေဆာင္ကမ္းေၿခရွိ Sunny Paradise Resort ဟိုတယ္မွ ကိုထြန္းေဇာ္ဦးက ေတာ့ မုန္တိုင္းက စစ္တေကာင္း ဘက္ကေန၀င္လာမွာ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေငြေဆာင္ ဘက္ကို ဘာသက္ေရာက္မႈမွ မွရွိႏုိင္ပါဘူး။ အကုန္လံုးက ေတာ့ ပံုမွန္ပဲ လည္ပတ္ေနတယ္" ဟု ေၿပာသည္။

ထက္ထက္မိုးၿမင့္
Popular Myanmar News Journal
မုန္တိုင္းသတင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္းသာရွိ ဟိုတယ္ အမ်ားစုတြင္ သတိေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေခ်ာင္းသာကမ္းေၿခ ၊ ACE ဟိုတယ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက "မုန္တုိင္းသတင္းူေၾကာင့္ လာတဲ့ ဧည့္ေတြနည္းပါတယ္ ။ သူတို႕ကုိ အခ်ိန္နဲ႕ တေၿပးညီ မုန္းတုိင္းသအတင္း နဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး သတိေပးေၿပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ အေဆာင္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ ေတာင္ေတြရွိတဲ့အတြက္ မုန္တိုင္းက်လာရင္လည္း ေဘးကင္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ" ဟုေၿပာသည္။

ယခုလအတြင္း ကမ္းေၿခသို႕ ဧည့္၀င္နည္းေသာ ကာလ ၿဖစ္ၿပီး ၾကိဳတင္ အခန္းမွာယူမႈႈ မ်ား ၌ လည္း ရာသီဥတု အေၿခအေနကို ေမးၿမန္းၿပီးမွ မွာ ယူၾကေၾကာင္း ၊ သို႕ၿဖစ္၍ ယခုလတြင္ ဟိုတယ္တစ္ခုလွ်င္ အခန္း ၃ ၊ ၄ ခန္းသာ ဧည့္သည္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေခ်ာင္းသာဟိုတယ္ ဇုန္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကလည္း ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေၿခတြင္ယခု ခ်ိန္ထိ မိုးရြာသြန္းမႈလံုး၀ မရွိေသးေၾကာင္း ၊ ထို႕ၿပင္ စေန ၊ တနဂၤေႏြ ေန႕မ်ားတြင္ ကမ္းေၿခ၌ လာေ၇ာက္သ္ည့ ဧည့္မွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိေၾကာင္း ၄င္းကေၿပာသည္။ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေၿခတြင္ သတိေပးၿပင္ဆင္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေငြေဆာင္ကမ္းေၿခရွိ Sunny Paradise Resort ဟိုတယ္မွ ကိုထြန္းေဇာ္ဦးက ေတာ့ မုန္တိုင္းက စစ္တေကာင္း ဘက္ကေန၀င္လာမွာ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေငြေဆာင္ ဘက္ကို ဘာသက္ေရာက္မႈမွ မွရွိႏုိင္ပါဘူး။ အကုန္လံုးက ေတာ့ ပံုမွန္ပဲ လည္ပတ္ေနတယ္" ဟု ေၿပာသည္။

ထက္ထက္မိုးၿမင့္
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...