ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ငွက္ၾကီးေတာင္၏အဓိပၸါယ္

Wednesday, 1 May 2013

ငွက္ၾကီးေတာင္၏အဓိပၸါယ္


Photo: ငွက္ၾကီးေတာင္၏အဓိပၸါယ္

ဓါးပုံစံမွာ အရင္းတြင္ လက္ ႏွစ္သစ္သာရွိ၍ အဖ်ားတြင္ လက္သုံးသစ္မွ လက္ေလးသစ္ခန္႔ရွိသည္။ ငွက္အေတာင္ကဲ့သုိ႔ အရင္းမွ အဖ်ားဘက္သုိ႔ ေကာ့ျပီတက္ သြားေသာ္ေၾကာင့္ ငွက္ၾကီးေတာင္ဟု ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ခုတ္ဓါးလုိလည္းသုံးႏုိင္သည္၊ ထုိးဓါးလုိလည္းသုံးႏုိင္သည္။ ပုိင္းဓါးလုိလည္း သုံးႏုိင္သည္။ ေပါက္ဓါးလုိလည္းသုံးႏုိင္သည္။

ဓါးအရွည္
ဓါးအရွည္မွာ အသြား တေတာင့္၊ တထြာ၊ တစ္မုိက္(၃၃ လက္မခန္႔)၊ အရုိးတထြာ (၁၀ လက္မခန္႔) ရွိသည္။

ဓါးရုိး(ဓါးေႏွာင့္)
ဓါးတလက္၏အသက္မွာ ဓါးရုိးျဖစ္သည္။ ဓါးသြားေကာင္းျပီ ဓါးရုိးမေကာင္ပါက ဓါးကၽြတ္ထြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဓါးရုိးကုိ ေၾကး၊ ေငြ၊ ေရႊ မိမိတုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လက္ကုိင္မကၽြတ္ထြက္ ေစရန္ ဓါးရုိးသံကုိ ဓါးေႏွာင့္ႏွင့္ျမဲေအာင္တခါထဲသတ္ရုိက္ထားသည္။ ဓါးလက္ကုိင္(ဓါးရုိး)၏အဆုံးတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ မုိးၾကိဳသြားတုိ႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားေသာ ငယ္ဟုေခၚသည့္ ဘုခၽြန္ေလးရွိသည္။ ဓါးျပီး၊ တုတ္ျပီးေသာသူ မ်ားအား ထုိငယ္ျဖင့္ ထုရုိက္ပါက ေသေလသည္။

ဓါးေကာင္းသတ္မွတ္ပုံ
ဓါး၏အေလးခ်ိန္မွာ အတိအက်မရွိေသာ္လည္း ဓါးအလယ္မွ ကုိင္ကာလက္ဖ၀ါးေပၚတင္ပါက ျငိမ္ေနရမည္။ အေရွ ့ဘက္ကုိ ညြတ္က်ပါက ဦးေလးေသာ ဓါးျဖစ္ျပီး၊ အေနာက္ဘက္ကုိ ညြတ္ပါက ဓါးေႏွာင့္ေလးေသာ ဓါးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ္ဓါးမ်ိဳးမ်ားသည္ ဓါးေကာင္း စာရင္းမ၀င္ပါ။ အေရွ ့အေနာက္ မညြတ္ဘဲ ျငိမ္ေနသည့္ဓါးမ်ိဳးမွ ဓါးေကာင္းစာရင္း၀င္သည္။

ျမန္မာသမုိင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါးရဲ ့ အစြမ္းကုိ ရန္သူတုိင္းက ေလးစားခဲ့ရသည္။ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါးျဖင့္ကစားရေသာ ဓါးသိုင္းပညာရပ္မ်ားတြင္ ဓားၾကီး (၄)ပါး ႏွင့္ ဓားစံု (၁၀)ခ်င္းသည္ ၃၇ ခ်င္း၏ အေျခခံဓားကြက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၃၇-ခ်င္းဟုသာာဆိုေသာ္လည္း ဓားေရး တစ္ခ်င္းလွ်င္ အပိုဒ္ခြဲေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ေနပါသည္။ ၃၇-ခ်င္းဓားတြင္ ဓားကြက္မ်ားမွာ မ်က္ႏွာအနီး၊လည္ပင္းအနီး စသည္ျဖင့္ ပြတ္ကာ သီကာ ကစားရေသာအကြက္မ်ား ၊ ဘယ္ႏွင့္ညာတျပိဳင္နက္တည္း မွာပင္မတူညီေသာ ဓားကြက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ဓါးေရး ၃၇ ခ်င္းတတ္မွသာ တပ္မွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ တပ္ဗုိလ္အျဖစ္ လည္ေကာင္း ခန္႔အပ္သည္။ 

ယေန႔တုိးတက္လာတဲ့ေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ ဓါးမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္း နည္းလာေသာ္လည္း ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါး၏ ဂုဏ္မွာ ညွိဳးႏြမ္းသြားမည္ မဟုတ္ပါ .


စြယ္စုံက်မ္း
ဓါးပုံစံမွာ အရင္းတြင္ လက္ ႏွစ္သစ္သာရွိ၍ အဖ်ားတြင္ လက္သုံးသစ္မွ လက္ေလးသစ္ခန္႔ရွိသည္။ ငွက္အေတာင္ကဲ့သုိ႔ အရင္းမွ အဖ်ားဘက္သုိ႔ ေကာ့ျပီတက္ သြားေသာ္ေၾကာင့္ ငွက္ၾကီးေတာင္ဟု ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ခုတ္ဓါးလုိလည္းသုံးႏုိင္သည္၊ ထုိးဓါးလုိလည္းသုံးႏုိင္သည္။ ပုိင္းဓါးလုိလည္း သုံးႏုိင္သည္။ ေပါက္ဓါးလုိလည္းသုံးႏုိင္သည္။

ဓါးအရွည္
ဓါးအရွည္မွာ အသြား တေတာင့္၊ တထြာ၊ တစ္မုိက္(၃၃ လက္မခန္႔)၊ အရုိးတထြာ (၁၀ လက္မခန္႔) ရွိသည္။

ဓါးရုိး(ဓါးေႏွာင့္)
ဓါးတလက္၏အသက္မွာ ဓါးရုိးျဖစ္သည္။ ဓါးသြားေကာင္းျပီ ဓါးရုိးမေကာင္ပါက ဓါးကၽြတ္ထြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဓါးရုိးကုိ ေၾကး၊ ေငြ၊ ေရႊ မိမိတုိ႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လက္ကုိင္မကၽြတ္ထြက္ ေစရန္ ဓါးရုိးသံကုိ ဓါးေႏွာင့္ႏွင့္ျမဲေအာင္တခါထဲသတ္ရုိက္ထားသည္။ ဓါးလက္ကုိင္(ဓါးရုိး)၏အဆုံးတြင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ မုိးၾကိဳသြားတုိ႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားေသာ ငယ္ဟုေခၚသည့္ ဘုခၽြန္ေလးရွိသည္။ ဓါးျပီး၊ တုတ္ျပီးေသာသူ မ်ားအား ထုိငယ္ျဖင့္ ထုရုိက္ပါက ေသေလသည္။

ဓါးေကာင္းသတ္မွတ္ပုံ
ဓါး၏အေလးခ်ိန္မွာ အတိအက်မရွိေသာ္လည္း ဓါးအလယ္မွ ကုိင္ကာလက္ဖ၀ါးေပၚတင္ပါက ျငိမ္ေနရမည္။ အေရွ ့ဘက္ကုိ ညြတ္က်ပါက ဦးေလးေသာ ဓါးျဖစ္ျပီး၊ အေနာက္ဘက္ကုိ ညြတ္ပါက ဓါးေႏွာင့္ေလးေသာ ဓါးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ္ဓါးမ်ိဳးမ်ားသည္ ဓါးေကာင္း စာရင္းမ၀င္ပါ။ အေရွ ့အေနာက္ မညြတ္ဘဲ ျငိမ္ေနသည့္ဓါးမ်ိဳးမွ ဓါးေကာင္းစာရင္း၀င္သည္။

ျမန္မာသမုိင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါးရဲ ့ အစြမ္းကုိ ရန္သူတုိင္းက ေလးစားခဲ့ရသည္။ ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါးျဖင့္ကစားရေသာ ဓါးသိုင္းပညာရပ္မ်ားတြင္ ဓားၾကီး (၄)ပါး ႏွင့္ ဓားစံု (၁၀)ခ်င္းသည္ ၃၇ ခ်င္း၏ အေျခခံဓားကြက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၃၇-ခ်င္းဟုသာာဆိုေသာ္လည္း ဓားေရး တစ္ခ်င္းလွ်င္ အပိုဒ္ခြဲေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ေနပါသည္။ ၃၇-ခ်င္းဓားတြင္ ဓားကြက္မ်ားမွာ မ်က္ႏွာအနီး၊လည္ပင္းအနီး စသည္ျဖင့္ ပြတ္ကာ သီကာ ကစားရေသာအကြက္မ်ား ၊ ဘယ္ႏွင့္ညာတျပိဳင္နက္တည္း မွာပင္မတူညီေသာ ဓားကြက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ဓါးေရး ၃၇ ခ်င္းတတ္မွသာ တပ္မွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ တပ္ဗုိလ္အျဖစ္ လည္ေကာင္း ခန္႔အပ္သည္။

ယေန႔တုိးတက္လာတဲ့ေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ ဓါးမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္း နည္းလာေသာ္လည္း ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါး၏ ဂုဏ္မွာ ညွိဳးႏြမ္းသြားမည္ မဟုတ္ပါ .


စြယ္စုံက်မ္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...