ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အာဇာနည္ဗိမာန္အား အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္

Friday, 31 May 2013

အာဇာနည္ဗိမာန္အား အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္

Photo: န္ကုန္၊ ဇြန္ ၁။

ရန္ကုန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ေရႊတိဂံုဘုရားႀကီး ေျမာက္ဘက္မုဒ္ရွိ အာဇာနည္ဗိမာန္အား
ယေန႔နံနက္ (၈း၀၀) နာရီတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာဂါရ၀ျပဳႏိုင္ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။

တနလၤာေန႔ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ က်န္ရက္မ်ားအားလံုး ဖြင့္လွစ္
ထားမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ (၈း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္မည္။

ဝင္ေၾကးအေနျဖင့္ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ (၂၀၀) က်ပ္၊ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ (၁၀၀) က်ပ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ (၃) ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာေငြႏွင့္ညီမွ်ေသာ
(၂၇၀၀) က်ပ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ မူလတန္းမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အထိ ေက်ာင္းသားကဒ္ျပားျဖင့္ အခမဲ့၀င္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္၍ အာဇာနည္ေန႔တြင္
မည္သူမဆို အခမဲ့၀င္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ဓါတ္ပံု - သီဟ
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁။ ရန္ကုန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ေရႊတိဂံုဘုရားႀကီး ေျမာက္ဘက္မုဒ္ရွိ အာဇာနည္ဗိမာန္အား ယေန႔နံနက္ (၈း၀၀) နာရီတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာဂါရ၀ျပဳႏိုင္ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ တနလၤာေန႔ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ က်န္ရက္မ်ားအားလံုး ဖြင့္လွစ္ ထားမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ (၈း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္မည္။ ဝင္ေၾကးအေနျဖင့္ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ (၂၀၀) က်ပ္၊ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ (၁၀၀) က်ပ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ (၃) ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာေငြႏွင့္ညီမွ်ေသာ (၂၇၀၀) က်ပ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ မူလတန္းမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အထိ ေက်ာင္းသားကဒ္ျပားျဖင့္ အခမဲ့၀င္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္၍ အာဇာနည္ေန႔တြင္ မည္သူမဆို အခမဲ့၀င္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံု - သီဟ The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...