ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ Parkson FMI ကုန္တိုက္ ဖြင့္လွစ္၊ လူလတ္တန္းစားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားဟုဆို( ရုပ္/သံ)

Saturday, 11 May 2013

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ Parkson FMI ကုန္တိုက္ ဖြင့္လွစ္၊ လူလတ္တန္းစားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားဟုဆို( ရုပ္/သံ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...