ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ငါးမန္းေတြ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ေရကူး၀တ္စံု

Wednesday, 24 July 2013

ငါးမန္းေတြ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ေရကူး၀တ္စံု

Photo: ငါးမန္းေတြ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ေရကူး၀တ္စံု
Wednesday, July 24, 2013 

ဒီ၀တ္စံုေတြကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ငါးမန္းေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္ျခင္းက ခံရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ကမ္းေျခေတြမွာ အပန္းေျဖဖို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရင္ ယူေဆာင္သြားသင့္တဲ့ ၀တ္စံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀တ္စံုကို Shark Attack Mitigation Systems (SAMS)နဲ႔ University of Western Australiaက ပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္း တီထြင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: www.device.com
ဒီ၀တ္စံုေတြကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ငါးမန္းေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္ျခင္းက ခံရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ကမ္းေျခေတြမွာ အပန္းေျဖဖို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရင္ ယူေဆာင္သြားသင့္တဲ့ ၀တ္စံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀တ္စံုကို Shark Attack Mitigation Systems (SAMS)နဲ႔ University of Western Australiaက ပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္း တီထြင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: www.device.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...