ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၂၅-၇-၂ဝ၁၃ မွ ၃၁-၇-၂ဝ၁၃) ေဟာစတမ္း

Saturday, 27 July 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၂၅-၇-၂ဝ၁၃ မွ ၃၁-၇-၂ဝ၁၃) ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ
ၾကာသပေတးနံ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ေျမ အစရွိသည္မ်ား အဝယ္ရွိက ေရာင္းခ်ပါ။ အေရာင္းေႏွးက အ႐ႈံးေပၚတတ္သည္။ အုိးအိမ္အဝင္မေတာ္။ အိမ္ျပင္ျခင္းျပဳ က အေတာမသတ္ အကုန္အက်မ်ားမည္။ အိမ္ဝယ္ယူက ေနာက္ေၾကာင္း မရွင္း၊ အ႐ႈပ္အရွင္း ျဖစ္တတ္သည္။ စေနနံပစၥည္း အဝင္မေတာ္။ အ႐ႈပ္အရွင္း ျဖစ္တတ္သည္။ စေနသားသမီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အုန္းထမင္း ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
တစ္ပါးသူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီးလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ ရရွိမည္။ လက္လြန္ထားသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။ ခရီးကိစၥ အထူးေကာင္းသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အေထာက္ အကူရမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္ဆံရေသာသူ အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္။ အလုပ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္း၍ လုပ္ကုိင္တိုးတက္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေကာ္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေနထုိင္မႈေနရာ၊ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာတိုး တက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ေငြေၾကး ကံေကာင္း သည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္ရမည္။ အေျပာင္းအလဲၾကားမွ တုိးတက္မည္။ အျဖဴေရာင္ပစၥည္း လက္ ေဆာင္ရက အထူးေကာင္းသည္။ အေရွ႕အရပ္မွ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ဇြဲႀကီးျခင္းႏွင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားကုိ ပရိယာယ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႏုိင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အဖက္ဖက္မွ တိုးတက္္မႈမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ေဆးဝါးလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
ေငြဝင္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေသာ လုပ္ ငန္းမ်ား၊ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ မည္။ အနီးကပ္လူယံု ဒုကၡေပးျခင္းကုိ ေဖာ္ ထုတ္ဖယ္ရွားႏုိင္ မည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ ထူးထူးျခားျခား အဆင္ေျပမည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းသတင္းမ်ား ၾကားသိရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ လမုန္႔ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥ စကားေျပာရမည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။ ရပ္တန္႔ဆုိင္းငံ့ထားသည္မ်ား ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ ေငြအစုလိုက္ဝင္မည္။ ၾသဇာေကာင္းမည္။ ေအာက္ ေျခမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္မည္။ အိမ္တြင္ အလုပ္သမား ျပႆနာ ျဖစ္တတ္သည္။ အတြင္းပစၥည္း ေပ်ာက္တတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ငွက္ေပ်ာသီးေကြၽးပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
အဖိုးတန္ေဆးပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းပါ။ အထားအသို မွားသေယာင္ႏွင့္ ေပ်ာက္တတ္သည္။ အခုိးခံ ရမည္။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လက္ေအာက္ငယ္သား ဒုကၡေပးမည္။ စာရင္းဇယား လိမ္လည္ သူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ အမည္အတြင္း (က၊ ခ၊ သ၊ ဟ၊ င) ပါေသာသူမ်ား ဒုကၡေပးတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ မုန္႔ၾကာေစ့ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
ပညာအတတ္ကုိ အေျခတည္၍ ဘဝေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ စီးပြား ကိစၥ၊ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ မည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ား အထူးေအာင္ျမင္မည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေတာင္အရပ္မွ ကျပား စပ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားတိုးတက္မည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ ေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဦးတည္ခ်က္ သစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဘဝတိုးမႈမ်ား ရရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သံပုရာရည္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
ဝယ္ယူသိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္း ရရွိမည္။ အလုပ္တစ္ခုမွထြက္၍ အလုပ္ တစ္ခုသုိိ႔ ေျပာင္းရန္ အခါမက်ေသးပါ။ ကုိယ္တိုင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုတြင္ျဖစ္ေစ လုပ္လက္စလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ မည္။ မႏွစ္သက္ဟု သေဘာဆႏၵမထားဘဲ တည္ၿမဲဆက္လက္လုပ္သင့္သည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အထူးစန္းပြင့္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔၊ စေနေန႔ ေမြးေသာသူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ စေနနံ ထီး၊ ဖိနပ္ေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ေဟာစတမ္း တင္ျပခြင့္ေပးေသာ ဆရာ စံဇာဏီဘုိ အား ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

from-FB ေဗဒင္ဝါသနာအိုး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...