ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသတို႔သမီး မဂၤလာဦးည၌ ေသဆံုး

Wednesday, 11 September 2013

အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသတို႔သမီး မဂၤလာဦးည၌ ေသဆံုး

An eight year old died of sexual injuries on her wedding night with her 40 year old husband in Yemen. [Photo for illustrative purposes courtesy of delhi4cats]


ကေလးသတို႔သမီးတစ္ဦးေဆာ္ဒီအာေရဗ
်ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ Yemen တြင္ အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသတို႔သမီးတစ္ဦးသည္ ၎၏မဂၤလာဦးည၌ ေသဆံုးသြားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
သူမဟာ (၈)ႏွစ္အရြယ္ႏွင့္ ငါးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ကေလးသတို႔သမီးျဖစ္လာေအာင္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သူမဟာ ထိုမဂၤလာဦးညတြင္ကိုယ္တြင္း ေသြးထြက္လြန္ကာ ေသဆံုးသြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။သူမအား လက္ထပ္ယူသူကေတာ့ အ သက္(၄၀)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
 သိရသည္။
သူမေသဆံုးၿပီးေနာက္ သူမအား လက္ထပ္ယူသူ အသက္(၄၀)ႏွစ္အရြယ္ သတို႔သားႏွင့္ ဖိအားေပး လက္ထပ္ေစခဲ့သူ သူမ၏ မိဘမ်ားအား အေရးယူရန္ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


8-year-old Yemeni child dies at hands of 40-year-old husband on wedding night

Al Nahar, Lebanon, has reported that an eight year old child bride died in Yemen on her wedding night after suffering internal injuries due to sexual trauma. Human rights organizations are calling for the arrest of her husband who was five times her age.
The death occurred in the tribal area of Hardh in northwestern Yemen, which borders Saudi Arabia. This brings even more attention to the already existing issue of forced child marriages in the Middle Eastern region.
"According to the United Nations Population Fund (UNFPA), between 2011 and 2020, more than 140 million girls will become child brides. Furthermore, of the 140 million girls who will marry before the age of 18, 50 million will be under the age of 15."
It is reported that over a quarter of Yemen's young girls are married before the age of 15Not only do they lose access to health and education, these child brides are commonly subjected to physical, emotional and sexual violence in their forced marriage.
One of the main issues is that there is currently no consistent established definition of a "child" that has been agreed upon worldwide.  This leaves various interpretations within countries and little protection for those who are affected. 
Establishing this age limit is among the top priorities of groups like HRC which was responsible for publishing the 54-page report “How Come You Allow Little Girls to Get Married?”, documenting the lifelong damage to girls who are forced to marry young.  Most pro age-limit organizations agree that 18 should be the legal age for marriage.
In February 2009, a law was created in Yemen that set the minimum age for marriage at 17. Unfortunately, it was repealed after more conservative lawmakers called it un-Islamic.
from- 9dblood

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...