ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ၾကည့္ရႈမႈမ်ား႐ိွ

Friday, 6 September 2013

ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ၾကည့္ရႈမႈမ်ား႐ိွ


 

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊
ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၌ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပေနစဥ္အတြင္း အင္တာနက္ဖြင့္ၿပီး
ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ႀကိဳးစားမႈ အမ်ားအျပား
ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္
ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္တြင္ ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔


ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အႀကိမ္
(၃၀၀၀၀)မွ် ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိလာသည္။ ယင္းအေရအတြက္သည္
လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္ဆင္ထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ ၾကည့္ရႈသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္
လိပ္စာမ်ားကို ေျခရာခံ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္
ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈမႈသည္ တစ္ေန႔လွ်င္
အႀကိမ္(၈၀၀)မွ် ရွိတတ္ေၾကာင္း ဝက္စ္မင္နစ္စတာ နန္းေတာ္ ITနည္းပညာ
အႀကီးအကဲမ်ားက ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ပါလီမန္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္
အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
စုစည္းခဲ့သည့္ စာရင္းတြင္ အမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္သတင္းယူသူမ်ား အားလံုး၏
ကြန္ပ်ဴတာ မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ားက Auto
Refreshျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ရွာေဖြ
အသံုးျပဳမႈသည္ လက္ရွိစာရင္းပါ အေရအတြက္ေလာက္ မ်ားျပားမည္ မဟုတ္ဟု
ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပါလီမန္ အတြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္
ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္ ဆိုျခင္းမွာမူ ျငင္းဆန္၍
မရေခ်။

"အရမ္းတိက်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြလို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
မေျပာလုိပါဘူး။ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကေန ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုကို
ၾကည့္ရႈလုိက္ေပမယ့္ တျခားဝက္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခုကို Pop-up Windowsနဲ႔ အလိုလို
ဖြင့္လုိက္တာမ်ိဳး၊ ၾကားခံ Softwareေတြကေန ကိုယ္ဖြင့္လုိက္တာ မဟုတ္တဲ့
ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြဆီ ေရာက္သြားတာမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္ မဟုတ္လား"ဟု
လႊတ္ေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက
ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...