ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁၃ မွ ၂၃-၁ဝ-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

Tuesday, 15 October 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁၃ မွ ၂၃-၁ဝ-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ
ထူးျခားေသာကံ ျမင့္မားျခင္း၊ လာဘ္ပြင့္ျခင္းရွိမည္။အလုပ္ေလွ်ာက္ အလုပ္ ရွာ၍ေကာင္းသည္။ စိတ္ကူးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာကာလျဖစ္သည္။ အေျပာအဆို စကားမ်ားတြင္ အထူးေအာင္ျမင္မည္။ သူတစ္ပါးကိစၥအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ ပညာရွာသူ မ်ားအဖို႕ ဤကာလတြင္ ကုိယ္စြမ္းရွိသမွ်အားထည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေမတၱာ ေရး ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ မြးေန႕တြင္ အုတ္ခဲက်ဳိးမ်ား ရွာေဖြစြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
မိမိရည္မွန္းထားသည္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္။ ၾကန္႕ၾကာေနသည္မ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ မိမိအေပၚ ဒုကၡေပးသူမ်ား၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူမ်ား၏ ရန္မွ ကင္းစင္သြားမည္။ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာထား သည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္ရမည္။ ပ်ဳိရြယ္သူမ်ား အလြန္စန္းပြင့္မည္။ မိမိေလ့ လာတတ္ေျမာက္ထားသည္မ်ား အသံုးခ်၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ေျပာေရး ဆိုေရး ေအာင္ျမင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ႀကိမ္ထည္ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
ေပၚလာေသာ ကံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသံုးခ်၍ ဘဝေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ မိမိစိတ္ကူးထားသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ရန္အၿပိဳင္တို႕ ကုိလည္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ တာဝန္ယူ အာမခံျခင္း ႀကံဳမည္။ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ား ဦးစားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိ။ ကံပြင့္၊ လာဘ္ပြင့္မည္။ ခရီးကံမွာ အထူးေကာင္းလွသည္။ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသုိ႕ ေရာက္တတ္သည္။ အလုပ္အႀကံေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ဆန္ႀကဲပက္၍ ၾကက္၊ ငွက္အစာ ေကြၽးပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
စီးပြားလာဘ္လာဘ တိုးပြားမည္။ မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ မည္။ စေနေန႕ေမြးသူမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ ဝင္လာေသာေငြကုိ အလွဴဒါနျပဳပါ။ အညံ့အဆိုးမ်ားကင္းစင္၍ ေကာင္းျခင္း လာဘ္လာဘႀကံဳမည္။ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ေအာင္ျမင္၍ အလုပ္တိုးတက္ျခင္း မ်ား အထင္အရွားႀကံဳမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ လူမ်ဳိးျခားအက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေရသန္႕ဘူးခြံအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
ဤကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္သမွ် ကိစၥအားလံုး အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနမည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ဝင္တတ္သည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားရွိမည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ မိမိက စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း မည္မွ်ထားေစ ေစတနာ၏တန္ဖိုးအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မည့္သူ ေတြ႕ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေနပုိင္းတြင္ ကေလးသူငယ္တစ္ဦးအား ဗလာစာအုပ္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
ေျပာဆိုလုပ္ကုိင္သည့္ ကိစၥမွန္သမွ် ထူးထူးျခားျခားေအာင္ျမင္မည္။ ပိတ္ ေနသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျပန္ပြင့္၍ ေကာင္းျခင္းမ်ားရရွိလာမည္။ စကားေအာင္ ျမင္မည္။အခက္အခဲမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲမေနဘဲ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းပါ။ ခရီး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမည္။ အခက္အခဲၾကား မွတိုးတက္မည္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရႏုိင္သည္။ ေမတၱာ ေရး ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ မြးေန႕တြင္ သီးစံုထမင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
ရန္အၿပိဳင္ အတိုက္အခံၾကားမွ ဘဝတိုးတက္မႈ ရရွိမည္။ ဦးတည္လိုက္တိုင္း ေနရာတုိင္း အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ႀကံဳမည္။ မျဖစ္မေနလုပ္ကုိင္မႈေၾကာင့္ အဆံုး တြင္ေအာင္ျမင္မည္။စိတ္ဆႏၵကုိဦးစားေပးျခင္းထက္ အေျခအေနမွန္ကုိ သေဘာ ေပါက္၍ ေဆာင္ရြက္လိုက္သည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။ ထြန္း ထြန္းေပါက္ေပါက္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းသည္။ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္။မ်က္ႏွာပြင့္လန္းမည္
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေသာ့အေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
ကူညီသူေပါမ်ားမည္။ လုပ္ကုိင္သမွ် ကိစၥအားလံုးတုိ႕မွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မည္။ လူယံုထား၍မရ။ အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ လက္လြတ္မခံပါႏွင့္။ ခ်စ္သူမွ မိမိအေပၚ အေနစိမ္း တစ္စစ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားႀကံဳတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ထုိးမုန္႕ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ေဗဒင္စာအုပ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...