ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: က်ားသစ္ဖမ္းတဲ့ ကင္ညာ ရြာသားေတြ

Saturday, 16 November 2013

က်ားသစ္ဖမ္းတဲ့ ကင္ညာ ရြာသားေတြ


Photo: က်ားသစ္ဖမ္းတဲ့ ကင္ညာ ရြာသားေတြ

ကင္ညာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ပိုင္းက ႐ြာတ႐ြာက ဆိတ္ေတြကို ေန႔စဥ္ တေန႔ တေကာင္ လာလာ ဆြဲေနတဲ့ က်ားသစ္ ႏွစ္ေကာင္ကို ႐ြာသား ၄ ေယာက္ကေန လိုက္လံ ဖမ္းဆီးရာ ၄ မိုင္ ခရီး အေရာက္မွာ က်ားသစ္ေတြ ကို အရွင္ ဖမ္းႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

႐ြာသားေတြဟာ ဒီ က်ားသစ္ ၂ ေကာင္ကို ကင္ညာ သားရဲ တိရိစၧာန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနကို လႊဲေျပာင္းေပး အပ္လိုက္ၿပီး၊ သူတို႔ ဆိတ္ေတြ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရမႈ အတြက္ နစ္နာေၾကး လိုခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese
ကင္ညာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္ပိုင္းက ႐ြာတ႐ြာက ဆိတ္ေတြကို ေန႔စဥ္ တေန႔ တေကာင္ လာလာ ဆြဲေနတဲ့ က်ားသစ္ ႏွစ္ေကာင္ကို ႐ြာသား ၄ ေယာက္ကေန လိုက္လံ ဖမ္းဆီးရာ ၄ မိုင္ ခရီး အေရာက္မွာ က်ားသစ္ေတြ ကို အရွင္ ဖမ္းႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္

႐ြာသားေတြဟာ ဒီ က်ားသစ္ ၂ ေကာင္ကို ကင္ညာ သားရဲ တိရိစၧာန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနကို လႊဲေျပာင္းေပး အပ္လိုက္ၿပီး၊ သူတို႔ ဆိတ္ေတြ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရမႈ အတြက္ နစ္နာေၾကး လိုခ်င္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...