ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းတြင္ ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္းေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး တရား၀င္ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

Saturday, 28 December 2013

ထုိင္းတြင္ ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္းေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး တရား၀င္ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္


Photo: ထုိင္းတြင္ ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္းေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး တရား၀င္ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
Sunday, December 29, 2013

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္း ေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္း ေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္းအလုပ္ရွင္သည္ ဆက္လက္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ Demand Letter ႏွင့္ ထုိင္းအလုပ္ရွင္ အမည္ ပါ၀င္ေသာ work permit မိတၱဴ၊ အလုပ္သမား၏ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာန၊ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ပုံစံ၊ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမိတၱဴမ်ားႏွင့္အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာသံ႐ုံးသုိ႔ အနည္းဆုံး ေျခာက္လ ႀကဳိတင္ေပးပုိ႔ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ အလုပ္သမားျဖည့္ထားသည့္ လ၀က ပုံစံအား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာနသုိ႔ေပးပုိ႔၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္အတည္ျပဳခ်က္ ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္ၿပီးသူမ်ားအား သာမန္ျမန္မာႏုိင္ငံ ကူးလက္မွတ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ ႐ုံး (သုိ႕မဟုတ္) နယ္စပ္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုုဇယားမူရင္း၊ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပုံစံႏွင့္အတူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတင္းအဖြဲ႕သုိ႔ ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအလုပ္ရွင္၏ Demand Letter မ်ားႏွင့္အတူ One stop service Centrer မ်ားျဖစ္သည့္ နယ္စပ္စခန္းမ်ား၌ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ သတ္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ယူ၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ဗီဇာႏွင့္ ယာယီ ၏ work permit ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္တြင္ ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္း တုိးၿပီးပါက ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ၿပီး မိမိတုိ႔အလုပ္ရရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အလုပ္သမား႐ုံးတြင္ work permit ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (သုိ႕မဟုတ္) ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း ရွိေနေသး၍ လဲလွယ္ရန္ ဆႏၵမရွိပါက သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္ဘဲ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ကုိင္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး သက္တမ္းကုန္ဆုံးပါက သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္သာ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ သက္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ေပးေရးကုိ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ လည္းေကာင္း အသီးသီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

(ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္)
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္း ေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္း ေလးႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္းအလုပ္ရွင္သည္ ဆက္လက္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ Demand Letter ႏွင့္ ထုိင္းအလုပ္ရွင္ အမည္ ပါ၀င္ေသာ work permit မိတၱဴ၊ အလုပ္သမား၏ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာန၊ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ပုံစံ၊ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမိတၱဴမ်ားႏွင့္အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာသံ႐ုံးသုိ႔ အနည္းဆုံး ေျခာက္လ ႀကဳိတင္ေပးပုိ႔ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ အလုပ္သမားျဖည့္ထားသည့္ လ၀က ပုံစံအား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာနသုိ႔ေပးပုိ႔၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္အတည္ျပဳခ်က္ ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားစိစစ္ၿပီးသူမ်ားအား သာမန္ျမန္မာႏုိင္ငံ ကူးလက္မွတ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ ႐ုံး (သုိ႕မဟုတ္) နယ္စပ္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုုဇယားမူရင္း၊ သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပုံစံႏွင့္အတူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတင္းအဖြဲ႕သုိ႔ ႀကိဳတင္ေပးပုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအလုပ္ရွင္၏ Demand Letter မ်ားႏွင့္အတူ One stop service Centrer မ်ားျဖစ္သည့္ နယ္စပ္စခန္းမ်ား၌ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ သတ္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ယူ၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ဗီဇာႏွင့္ ယာယီ ၏ work permit ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္တြင္ ျပည္၀င္ဗီဇာသက္တမ္း တုိးၿပီးပါက ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ၿပီး မိမိတုိ႔အလုပ္ရရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အလုပ္သမား႐ုံးတြင္ work permit ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သာမန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (သုိ႕မဟုတ္) ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း ရွိေနေသး၍ လဲလွယ္ရန္ ဆႏၵမရွိပါက သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္ဘဲ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ကုိင္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး သက္တမ္းကုန္ဆုံးပါက သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္သာ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

သာမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ သက္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ေပးေရးကုိ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ လည္းေကာင္း အသီးသီး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group

(ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...