ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရပူဘဝမွ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း စႏိုးျဖစ္သြားတဲ့ စမ္းသပ္မႈ Experiments at -41 ° C ရုပ္သံကို ေဝမွ်လိုက္ပါသည္။

Thursday, 20 December 2012

ေရပူဘဝမွ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း စႏိုးျဖစ္သြားတဲ့ စမ္းသပ္မႈ Experiments at -41 ° C ရုပ္သံကို ေဝမွ်လိုက္ပါသည္။
by-(ေရႊလံုး)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...