ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျဖင္း အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းမည္

Tuesday, 22 January 2013

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျဖင္း အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းမည္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျဖင္း အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းမည္
Wednesday, January 23, 2013

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျဖင္း အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လမ္းႏွင့္
တံတား ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Eleven Media Group
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျဖင္း အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လမ္းႏွင့္တံတားဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...