ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမာရသုတ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း အက်ိဳး

Tuesday, 22 January 2013

ေမာရသုတ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း အက်ိဳး


Photo: ေမာရသုတ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း အက်ိဳး

ပီယေဆးခတ္ျခင္း၊ ပုဏၰကတိုက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႕က မေကာင္းမၾကံႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အပ်ိဳရည္ အပ်ိဳ႕သိကၡာကို ျမတ္ႏိုးေသာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေကာင္းျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ျပဳရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မိမိေနာက္သို႕ လိုက္ေနေသာအခါမ်ားတြင္ ရြတ္ႏိုင္သည္။ သူတစ္ပါးက မိမိ၏ ရာထူးအေျခအေန ေလွ်ာက်ေအာင္ ၾကံစည္ေနလွ်င္လည္း အကာအကြယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ မခံရေအာင္လည္း စြမ္းေပေသးသည္။


ေမာရသုတ္
ေမာရသုတ္ (ပါဠိ)
၁။ ပူေရႏၲံ ေဘာဓိသမၻာေရ၊
နိဗၺတၱံ ေမာရေယာနိယံ။
ေယန သံ၀ိဟိတာ ရကၡံ၊
မဟာသတၱံ ၀ေနစရာ။

၂။စိရႆံ ၀ါယမႏၲာပိ၊
ေန၀ သကၡႎသု ဂဏွိတံု။
ျဗဟၼမႏၲ ႏၲိ အကၡာတံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ဥေဒတ ယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ဟရိႆ ၀ေဏၰာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ
ပထ၀ိပၸဘာသံ၊
တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ဒိ၀သံ၊

၄။ေယ ျဗာဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဗာဓိယာ၊
နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱိယာ၊
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ စရတိ ဧ သနာ။

၅။ အေပတယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ဟရိႆ၀ေဏၰာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ ပထ၀ိပၸဘာသံ၊
တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ရတၱႎ။

၆။ ေယ ျဗာဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၱဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဗာဓိယာ။
နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱိယာ။
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ ၀ါသ မကပၸယိ။

ေမာရသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ေမာရသုတ္ (ျမန္မာျပန္)

၁။ ေမာရသုတ္ တန္ခိုးေၾကာင့္ ဘုရားအေလာင္း ဥေဒါင္းမင္းကို ေတာမုဆိုးမ်ား နွစ္ရွည္လမ်ား ဖမ္းယူၾကေသာ္လည္း ဖမ္းမမိၾကပါ။

၂။ အို သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႕ " ျမတ္ေသာမႏၱန္ " လို႕ ဘုရားေဟာခဲ့ေသာ ေမာရသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို စုေပါင္းညီညာစြာ ရြတ္ဆိုၾကပါကုန္စို႕။

၃။ အေရွ႕အရပ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနမင္းၾကီးသည္ သတၱ၀ါမ်ားကို အလင္းေရာင္ေပးေတာ္မူ၏။ ဧကရာဇ္မင္းကဲ့သို႕ တန္ခိုးၾကီးေတာ္မူ၏။ ေရႊကဲ့သို႕၀ါ၀င္း ေတာက္ပေတာ္မူ၏။ သင္ေနမင္းၾကီးကို အကၽြႏု္ပ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ သင္ေနမင္းၾကီးရဲ႕ အေစာင့္အေရွာက္ကို ခံယူကာ တစ္ေန႕လံုး ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ပါမည္။

၄။ မေကာင္းမႈအားလံုး ကင္းရွင္းေတာ္မူေသာ တရားအားလံုးကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္မင္း) ရွိခိုးပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရားေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ျပီးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလဲ တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ၇ွိခိုးပါ၏။ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ အရဟတၱဖိုလ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္မ်ားကိုလဲ တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ ဤကဲ့သို႕ ေဘးရန္အဆီးအတား အကာအကြယ္မ်ားကိုျပဳ၍ ဘုရားေလာင္းဥေဒါင္းမင္း အစာရွာထြက္ေလ့ရွိပါသည္။

၅။ အေနာက္ဘက္၌ ၀င္လုဆဲျဖစ္ေနေသာ ေနမင္းၾကီးသည္ သတၱ၀ါမ်ားကို အလင္းေရာင္ေပးေတာ္မူ၏။ ဧကရာဇ္မင္းကဲ့သို႕ တန္ခိုးၾကီးေတာ္မူ၏။ ေရႊကဲ့သို႕ ၀ါ၀င္းေသာ အဆင္းရွိေတာ္မူ၏။ သင္ေနမင္းၾကီးကို အကၽြႏု္ပ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ သင္ေနမင္းၾကီး၏ အေစာင့္အေရွာက္ကို ခံယူကာ တစ္ညလံုး ေနထိုင္ပါမည္။

၆။ မေကာင္းမႈအားလံုး ကင္းရွင္းေတာ္မူျပီးေသာ တရားအားလံုးကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ျပီးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကိေလသာ အာသေ၀ါ ကုန္ျပီးေသာ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလဲ တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ အရဟတၱဖိုလ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္မ်ားကိုလဲ တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ ဤကဲ့သို႕ ေဘးရန္အဆီးအတား အကာအကြယ္မ်ားကိုျပဳ၍ ဘုရားေလာင္း ဥေဒါင္းမင္း တစ္ညလံုးေနေလ့၇ွိပါသည္။

ေမာရသုတ္ျမန္မာျပန္ျပီး၏။ပီယေဆးခတ္ျခင္း၊ ပုဏၰကတိုက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႕က မေကာင္းမၾကံႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အပ်ိဳရည္ အပ်ိဳ႕သိကၡာကို ျမတ္ႏိုးေသာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေကာင္းျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ျပဳရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မိမိေနာက္သို႕ လိုက္ေနေသာအခါမ်ားတြင္ ရြတ္ႏိုင္သည္။ သူတစ္ပါးက မိမိ၏ ရာထူးအေျခအေန ေလွ်ာက်ေအာင္ ၾကံစည္ေနလွ်င္လည္း အကာအကြယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ မခံရေအာင္လည္း စြမ္းေပေသးသည္။


ေမာရသုတ္
ေမာရသုတ္ (ပါဠိ)
၁။ ပူေရႏၲံ ေဘာဓိသမၻာေရ၊
နိဗၺတၱံ ေမာရေယာနိယံ။
ေယန သံ၀ိဟိတာ ရကၡံ၊
မဟာသတၱံ ၀ေနစရာ။

၂။စိရႆံ ၀ါယမႏၲာပိ၊
ေန၀ သကၡႎသု ဂဏွိတံု။
ျဗဟၼမႏၲ ႏၲိ အကၡာတံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၃။ ဥေဒတ ယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ဟရိႆ ၀ေဏၰာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ
ပထ၀ိပၸဘာသံ၊
တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ဒိ၀သံ၊

၄။ေယ ျဗာဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဗာဓိယာ၊
နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱိယာ၊
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ စရတိ ဧ သနာ။

၅။ အေပတယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ဟရိႆ၀ေဏၰာ ပထ၀ိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆ၀ဏၰံ ပထ၀ိပၸဘာသံ၊
တယာဇၨ ဂုတၱာ ၀ိဟေရမု ရတၱႎ။

၆။ ေယ ျဗာဟၼဏာ ေ၀ဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၱဳ ဗုဒၶါနံ နမတၳဳ ေဗာဓိယာ။
နေမာ ၀ိမုတၱာနံ နေမာ ၀ိမုတၱိယာ။
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ ၀ါသ မကပၸယိ။

ေမာရသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ေမာရသုတ္ (ျမန္မာျပန္)

၁။ ေမာရသုတ္ တန္ခိုးေၾကာင့္ ဘုရားအေလာင္း ဥေဒါင္းမင္းကို ေတာမုဆိုးမ်ား နွစ္ရွည္လမ်ား ဖမ္းယူၾကေသာ္လည္း ဖမ္းမမိၾကပါ။

၂။ အို သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႕ " ျမတ္ေသာမႏၱန္ " လို႕ ဘုရားေဟာခဲ့ေသာ ေမာရသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို စုေပါင္းညီညာစြာ ရြတ္ဆိုၾကပါကုန္စို႕။

၃။ အေရွ႕အရပ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနမင္းၾကီးသည္ သတၱ၀ါမ်ားကို အလင္းေရာင္ေပးေတာ္မူ၏။ ဧကရာဇ္မင္းကဲ့သို႕ တန္ခိုးၾကီးေတာ္မူ၏။ ေရႊကဲ့သို႕၀ါ၀င္း ေတာက္ပေတာ္မူ၏။ သင္ေနမင္းၾကီးကို အကၽြႏု္ပ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ သင္ေနမင္းၾကီးရဲ႕ အေစာင့္အေရွာက္ကို ခံယူကာ တစ္ေန႕လံုး ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ပါမည္။

၄။ မေကာင္းမႈအားလံုး ကင္းရွင္းေတာ္မူေသာ တရားအားလံုးကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္မင္း) ရွိခိုးပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရားေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ျပီးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလဲ တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ၇ွိခိုးပါ၏။ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ အရဟတၱဖိုလ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္မ်ားကိုလဲ တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ ဤကဲ့သို႕ ေဘးရန္အဆီးအတား အကာအကြယ္မ်ားကိုျပဳ၍ ဘုရားေလာင္းဥေဒါင္းမင္း အစာရွာထြက္ေလ့ရွိပါသည္။

၅။ အေနာက္ဘက္၌ ၀င္လုဆဲျဖစ္ေနေသာ ေနမင္းၾကီးသည္ သတၱ၀ါမ်ားကို အလင္းေရာင္ေပးေတာ္မူ၏။ ဧကရာဇ္မင္းကဲ့သို႕ တန္ခိုးၾကီးေတာ္မူ၏။ ေရႊကဲ့သို႕ ၀ါ၀င္းေသာ အဆင္းရွိေတာ္မူ၏။ သင္ေနမင္းၾကီးကို အကၽြႏု္ပ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ သင္ေနမင္းၾကီး၏ အေစာင့္အေရွာက္ကို ခံယူကာ တစ္ညလံုး ေနထိုင္ပါမည္။

၆။ မေကာင္းမႈအားလံုး ကင္းရွင္းေတာ္မူျပီးေသာ တရားအားလံုးကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ျပီးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကိေလသာ အာသေ၀ါ ကုန္ျပီးေသာ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလဲ တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္၊ အရဟတၱဖိုလ္ဉာဏ္၊ သဗၺညဳတဉာဏ္မ်ားကိုလဲ တပည့္ေတာ္ (ဥေဒါင္းမင္း) ရွိခိုးပါ၏။ ဤကဲ့သို႕ ေဘးရန္အဆီးအတား အကာအကြယ္မ်ားကိုျပဳ၍ ဘုရားေလာင္း ဥေဒါင္းမင္း တစ္ညလံုးေနေလ့၇ွိပါသည္။

ေမာရသုတ္ျမန္မာျပန္ျပီး၏။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...