ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို ၏ ၂၀၁၃ တစ္ႏွစ္စာ ၁၂ ရာသီေဟာကိန္း မ်ား

Tuesday, 22 January 2013

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို ၏ ၂၀၁၃ တစ္ႏွစ္စာ ၁၂ ရာသီေဟာကိန္း မ်ား

Photo: ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို ၏ ၂၀၁၃ တစ္ႏွစ္စာ ၁၂ ရာသီေဟာကိန္း မ်ားဇန္န၀ါရီလ ၂၀ မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၈ အတြင္းေမြးဖြားသူ ကုမ္ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?lg4mjul9upr6nljေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?lg4mjul9upr6nljေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိန္ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?f5xy1jg4jcjfq5kေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?f5xy1jg4jcjfq5kမတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိသာရာသီဖြားမ်ား အတြက္ ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?o47thxzi8bi0d3xေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?o47thxzi8bi0d3x

ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿပိသာရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?owl6ppind1926q1ေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?owl6ppind1926q1ေမလ ၂၁ မွ ဇြန္လ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ေမထုန္ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?zqgtdtl3313dxslေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?zqgtdtl3313dxslဇြန္လ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ကရကဠ္ ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?9z11cv3hftl3fehေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?9z11cv3hftl3fehဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုဏ္ ၂၂ အတြင္းေမြးဖြားေသာ သိတ္ရာသီဖြား မ်ားအတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?3vokaz1su9sjbclေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?3vokaz1su9sjbclၾသဂုဏ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ တြင္ ေမြးဖြားေသာ ကန္ရာသီဖြား မ်ားအတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?8tdcxou95nutdmfေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?8tdcxou95nutdmfေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ နို၀င္ဘာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿဗစာၦရာသီ အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?aiu611hwlyb62h2ေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?aiu611hwlyb62h2နို၀င္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္သာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ဓနုုရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?u29co2oo32q9a2hေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?u29co2oo32q9a2h

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မကာရ ရာသီဖြားမ်ားဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?wbak7z7ay1k9setေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?wbak7z7ay1k9sethttp://wahgyi.blogspot.com/ မွ ကူယူေဖၚၿပပါသည္ ။

ေဒါင္းျပီးဖတ္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၈ အတြင္းေမြးဖြားသူ ကုမ္ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?lg4mjul9upr6nljေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?lg4mjul9upr6nljေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိန္ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?f5xy1jg4jcjfq5kေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?f5xy1jg4jcjfq5kမတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိသာရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?o47thxzi8bi0d3xေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?o47thxzi8bi0d3x

ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿပိသာရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?owl6ppind1926q1ေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?owl6ppind1926q1ေမလ ၂၁ မွ ဇြန္လ ၂၀ အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ေမထုန္ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?zqgtdtl3313dxslေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?zqgtdtl3313dxslဇြန္လ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ကရကဠ္ ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?9z11cv3hftl3fehေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?9z11cv3hftl3fehဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုဏ္ ၂၂ အတြင္းေမြးဖြားေသာ သိတ္ရာသီဖြား မ်ားအတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?3vokaz1su9sjbclေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?3vokaz1su9sjbclၾသဂုဏ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ တြင္ ေမြးဖြားေသာ ကန္ရာသီဖြား မ်ားအတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?8tdcxou95nutdmfေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?8tdcxou95nutdmfေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ နို၀င္ဘာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿဗစာၦရာသီ အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?aiu611hwlyb62h2ေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?aiu611hwlyb62h2နို၀င္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္သာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ဓနုုရာသီဖြားမ်ား အတြက္ဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?u29co2oo32q9a2hေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?u29co2oo32q9a2h

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မကာရ ရာသီဖြားမ်ားဖတ္ရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/view/?wbak7z7ay1k9setေဒါင္းရန္ လင့္ http://www.mediafire.com/?wbak7z7ay1k9sethttp://wahgyi.blogspot.com/ မွ ကူယူေဖၚၿပပါသည္ ။

ေဒါင္းျပီးဖတ္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...