ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခိုးမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူ တစ္ဦးအား လက္ျဖတ္စက္ အသုံးျပဳ၍ အျပစ္ေပးေနပံုကို အီရန္ သတင္းဌာန တစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့(ဓါတ္ပံု)

Sunday, 27 January 2013

ခိုးမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူ တစ္ဦးအား လက္ျဖတ္စက္ အသုံးျပဳ၍ အျပစ္ေပးေနပံုကို အီရန္ သတင္းဌာန တစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့(ဓါတ္ပံု)No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...