ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထူးထူးဆန္းဆန္း တိုက္နွစ္လံုးၾကားထဲညပ္၍ ျပန္ထြက္မရသူအမ်ိဳးသမီး

Thursday, 31 January 2013

ထူးထူးဆန္းဆန္း တိုက္နွစ္လံုးၾကားထဲညပ္၍ ျပန္ထြက္မရသူအမ်ိဳးသမီး

Photo: ထူးထူးဆန္းဆန္း တိုက္နွစ္လံုးၾကားထဲညပ္၍ ျပန္ထြက္မရသူအမ်ိဳးသမီး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာ္ရီဇြန္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ၈လက္မမွ ၁၀လက္မအထိသာ အက်ယ္ရိွေသာ တိုက္ၾကားထဲသို့ အေပၚျပတင္းေပါက္မွ ျပုတ္က်ခဲ့ပံုရ၍ ေလးနာရီခန့္ၾကာေအာင္ ပိတ္မိေနခဲ့ျပီး ရဲ၊ မီးသတ္သမားမ်ားနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားမွ ခက္ခက္ခဲခဲအားထုတ္ ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။မီးသတ္သမားမ်ားနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ထိုအမို်းသမီး မည္ကဲ့သို့ ယခုလိုတိုက္နွစ္လံုးၾကားထဲ ညပ္ခဲ့ရေၾကာင္း အတိအက်မေျပာနိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။

ကြန္ကရစ္အုတ္ တိုက္နွစ္လံုး၏ၾကားမွ ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ေလအိတ္မ်ား၊ ေခ်ာဆီမ်ားနွင့္ အျခားေထာက္ကူ ကိရိယာမ်ား အသံုးျပု၍ ကယ္တင္ခဲ့ၾကရသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား ေရာက္ရိွခိ်န္တြင္ အမို်းသမီးမွာ ေျမျပင္အထက္ တိုက္နွစ္လံုးၾကား ေလးေပအျမင့္တြင္ ညပ္ေနျခင္းကိုေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ထိုအမ်ိဳးသမီးလြတ္ေျမာက္ရန္ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား သာမက ကြန္ကရစ္နံရံကိုပါ အနည္းငယ္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရေသးသည္။

Credit by :,ျပည္ျမန္မာ

 ထူးထူးဆန္းဆန္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာ္ရီဇြန္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ၈လက္မမွ ၁၀လက္မအထိသာ အက်ယ္ရိွေသာ တိုက္ၾကားထဲသို့ အေပၚျပတင္းေပါက္မွ ျပုတ္က်ခဲ့ပံုရ၍ ေလးနာရီခန့္ၾကာေအာင္ ပိတ္မိေနခဲ့ျပီး ရဲ၊ မီးသတ္သမားမ်ားနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားမွ ခက္ခက္ခဲခဲအားထုတ္ ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။မီးသတ္သမားမ်ားနွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ထိုအမို်းသမီး မည္ကဲ့သို့ ယခုလိုတိုက္နွစ္လံုးၾကားထဲ ညပ္ခဲ့ရေၾကာင္း အတိအက်မေျပာနိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။

ကြန္ကရစ္အုတ္ တိုက္နွစ္လံုး၏ၾကားမွ ထိုအမ်ိဳးသမီးကို ေလအိတ္မ်ား၊ ေခ်ာဆီမ်ားနွင့္ အျခားေထာက္ကူ ကိရိယာမ်ား အသံုးျပု၍ ကယ္တင္ခဲ့ၾကရသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား ေရာက္ရိွခိ်န္တြင္ အမို်းသမီးမွာ ေျမျပင္အထက္ တိုက္နွစ္လံုးၾကား ေလးေပအျမင့္တြင္ ညပ္ေနျခင္းကိုေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ထိုအမ်ိဳးသမီးလြတ္ေျမာက္ရန္ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား သာမက ကြန္ကရစ္နံရံကိုပါ အနည္းငယ္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရေသးသည္။

Credit by :,ျပည္ျမန္မာ

ထူးထူးဆန္းဆန္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...