ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းတြင္ လုပ္ခလစာမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုလာမည့္ သံုးႏွစ္အထိ ဆက္ရွိေနမည္ ခန္႔မွန္း

Wednesday, 30 January 2013

ထိုင္းတြင္ လုပ္ခလစာမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုလာမည့္ သံုးႏွစ္အထိ ဆက္ရွိေနမည္ ခန္႔မွန္း


Photo: ထိုင္းတြင္ လုပ္ခလစာမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ
ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုလာမည့္ သံုးႏွစ္အထိ 
ဆက္ရွိေနမည္ ခန္႔မွန္း

ဘန္ေကာက္၊ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ။

ထိုင္းတြင္ လုပ္ခလစာမ်ားျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ လာေရာက္လုပ္ကို္င္ေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
သည္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အထိ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမားေရးရာ သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ အာရွေလ့လာေရးဌာနမွ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဆိုင္ရာ အာရွသုေတသနစင္တာ၏ 
ပညာရွင္ ပရင္မ္ဂ်ိဳင္ ဝမ္ဆရီ ပိုင္ဆမ္က ျမန္မာသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတို႔ကို
ေဖၚေဆာင္ေနေသာ္လည္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြေကာင္း သည့္အလုပ္မ်ား ရရွိေရးမွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမွ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ထိုင္းတြင္မူ အလုပ္လြယ္ကူစြာ ရရွိၿပီး ေနအိမ္သို႔ေငြျပန္ပို႔ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ယင္းစင္တာ၌ ျပဳလုပ္
သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ(ဆီမီနာ)တစ္ခု၌
ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါတြင္ ျပည္ပေရာက္လုပ္သားမ်ားက အမိေျမသို႔
ျပန္ပို႔ေသာေငြမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ အဓိကဝင္ေငြ
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး ထို ျပည္ပ ေရာက္လုပ္သားမ်ားအား ေနရပ္
ျပန္လာေရး တြန္းအားေပးပါက ႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဆံုးရွဳံးမႈ ႀကီးမားမည္ဟု မစၥ ပရင္မ္ဂ်ိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

သူမက ယမန္ႏွစ္ ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္တြင္ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုအရ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ခန္႔ကသာ ယခုႏွစ္ ၏အတြင္း ဇာတိေျမျပန္လိုေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့
သည္ဟု ကိုးကားေျပာၾကားသည္။ 

ယင္းစစ္တမ္းမွာ ျမန္မာလုပ္သားအမ်ားဆံုးရွိရာ တက္ခ္၊ 
ဆမြတ္ဆာခြန္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ျပည္နယ္မ်ားမွ တရားမဝင္
မန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ၂၀၄ ဦးကို စာရင္းေကာက္ယူ
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းတြင္ ယခုအပတ္အတြင္း၌ပင္ ထိုင္းအမ်ိဳးသား ငါးလုပ္ငန္း အသင္းခ်ဳပ္က ဘဂၤလားလုပ္သား ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေရလုပ္ငန္း အတြက္ ေခၚယူသြားရန္ စီစဥ္မႈကို အလုပ္သမားဝန္ႀကီးကလည္း
ေထာက္ခံထားခဲ့သည္။

Ref: Bangkok Post

The Myanma Ageထိုင္းတြင္ လုပ္ခလစာမ်ားျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ လာေရာက္လုပ္ကို္င္ေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
သည္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အထိ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမားေရးရာ သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ အာရွေလ့လာေရးဌာနမွ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဆိုင္ရာ အာရွသုေတသနစင္တာ၏
ပညာရွင္ ပရင္မ္ဂ်ိဳင္ ဝမ္ဆရီ ပိုင္ဆမ္က ျမန္မာသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတို႔ကို
ေဖၚေဆာင္ေနေသာ္လည္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြေကာင္း သည့္အလုပ္မ်ား ရရွိေရးမွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမွ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ထိုင္းတြင္မူ အလုပ္လြယ္ကူစြာ ရရွိၿပီး ေနအိမ္သို႔ေငြျပန္ပို႔ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ယင္းစင္တာ၌ ျပဳလုပ္
သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ(ဆီမီနာ)တစ္ခု၌
ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါတြင္ ျပည္ပေရာက္လုပ္သားမ်ားက အမိေျမသို႔
ျပန္ပို႔ေသာေငြမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ အဓိကဝင္ေငြ
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး ထို ျပည္ပ ေရာက္လုပ္သားမ်ားအား ေနရပ္
ျပန္လာေရး တြန္းအားေပးပါက ႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဆံုးရွဳံးမႈ ႀကီးမားမည္ဟု မစၥ ပရင္မ္ဂ်ိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

သူမက ယမန္ႏွစ္ ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္တြင္ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုအရ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ခန္႔ကသာ ယခုႏွစ္ ၏အတြင္း ဇာတိေျမျပန္လိုေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့
သည္ဟု ကိုးကားေျပာၾကားသည္။

ယင္းစစ္တမ္းမွာ ျမန္မာလုပ္သားအမ်ားဆံုးရွိရာ တက္ခ္၊
ဆမြတ္ဆာခြန္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ျပည္နယ္မ်ားမွ တရားမဝင္
မန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ၂၀၄ ဦးကို စာရင္းေကာက္ယူ
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းတြင္ ယခုအပတ္အတြင္း၌ပင္ ထိုင္းအမ်ိဳးသား ငါးလုပ္ငန္း အသင္းခ်ဳပ္က ဘဂၤလားလုပ္သား ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေရလုပ္ငန္း အတြက္ ေခၚယူသြားရန္ စီစဥ္မႈကို အလုပ္သမားဝန္ႀကီးကလည္း
ေထာက္ခံထားခဲ့သည္။

Ref: Bangkok Post

The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...