ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၾကာပြင္႔ သဏၭာန္ အဝါေရာင္ ငွက္ေပ်ာဖူး

Thursday, 31 January 2013

ၾကာပြင္႔ သဏၭာန္ အဝါေရာင္ ငွက္ေပ်ာဖူး

Photo: ၾကာပြင္႔ သဏၭာန္ အဝါေရာင္ ငွက္ေပ်ာဖူး
Thursday, 31 January 2013 

ျဖဴးၿမိဳ ႔နယ္ ၊ ေရလွ်ံႀကီး ေက်းရြာ အုပ္စု ၊ ဝဲေဒါင္႔ ေက်းရြာေန ဦးသန္းထိုက္ဦး၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း ခုတ္လွဲထားေသာ
ငွက္ေပ်ာပင္ငုတ္မွ ထြက္ရွိေနသည္႔ ၾကာပြင္႔ သဏၭာန္ အဝါေရာင္ ငွက္ေပ်ာဖူး
ျဖဴးၿမိဳ ႔နယ္ ၊ ေရလွ်ံႀကီး ေက်းရြာ အုပ္စု ၊ ဝဲေဒါင္႔ ေက်းရြာေန ဦးသန္းထိုက္ဦး၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း ခုတ္လွဲထားေသာ
ငွက္ေပ်ာပင္ငုတ္မွ ထြက္ရွိေနသည္႔ ၾကာပြင္႔ သဏၭာန္ အဝါေရာင္ ငွက္ေပ်ာဖူး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...