ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္အရန္တပ္ရင္း ျပန္အသက္သြင္းၿပီ

Thursday, 17 January 2013

အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္အရန္တပ္ရင္း ျပန္အသက္သြင္းၿပီ

တကၠသိုလ္အရန္တပ္ရင္းမ်ား တရားဝင္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ယခု
ပညာသင္ႏွစ္၌စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္
သည္။ အဆင့္ျမႇင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ''အခု ေမာ္လၿမိဳင္နဲ႔မႏၲေလး တကၠသိုလ္ႏွစ္
ခုမွာ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းတာေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ၫႊန္ၾကား ၿပီးသြားပါၿပီ။ လုပ္လည္းလုပ္ေနၾကပါၿပီ''
ဟု ေျပာသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္အရန္တပ္ ရင္းမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၌ ရပ္နားသြားခဲ့ရာ ယခုအ
ခါ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ျပန္လည္ အသက္သြင္းျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...