ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဇန္န၀ါရီလ(၁၉) ရက္ေန႔နံနက္(၆) နာရီမွ စတင္ကာ လဂ်ားယန္ ေဒသရိွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္............

Friday, 18 January 2013

ဇန္န၀ါရီလ(၁၉) ရက္ေန႔နံနက္(၆) နာရီမွ စတင္ကာ လဂ်ားယန္ ေဒသရိွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္............

ဇန္န၀ါရီလ(၁၉) ရက္ေန႔နံနက္(၆) နာရီမွ စတင္ကာ လဂ်ားယန္ ေဒသရိွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္............

ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ကာ လဂ်ားယန္ ေဒသရိွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံ ကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကား...........

EMG

ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ကာ လဂ်ားယန္ ေဒသရိွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈစစ္ဆင္ေရးမ်ား
ကို ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္
မိမိ ခုခံ ကာကြယ္ရန္မွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို တိက်စြာ လိုက္နာသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ႕ေႀကာင္းသတင္းရရွိ
ပါသည္။
EMG

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...