ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘယ္ႏိုင္ငံက အင္တာနက္က အၿမန္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္ပါသလဲ

Wednesday, 23 January 2013

ဘယ္ႏိုင္ငံက အင္တာနက္က အၿမန္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္ပါသလဲ

Photo: ဘယ္ႏိုင္ငံက အင္တာနက္က အၿမန္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္ပါသလဲ။ အေမရိကန္လို႔ ေတာ့မထင္နဲ႔ေနာ္။ Akami ကႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ broadband speed အလိုက္ တစ္စကၠန္႔မွာ ဘယ္ေလာက္ megabits ရသလဲ ဆိုတာကို အေၿခၿပဳၿပီး စာရင္း လုပ္ထား ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးစာရင္း အရေတာ့ နံပတ္၁ ေနရာမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံက ပ်ွမ္းမွ်ၿခင္း တစ္စကၠန္႔ကို 54.1 megabits ရွိပါတယ္။ ဒီႏႈန္းအတိုင္းဆို ရုပ္ရွင္တစ္ကားကို မိနစ္ပိုင္းေလာက္နဲ႔ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲလို႔ ရေနပါၿပီ။ အေမရိကန္ရဲ႕ အၿမန္ႏႈန္းကေတာ့ 29.6 megabits ပဲရွိၿပီး အေကာင္းဆံုး ၁၀ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာေတာင္ မ၀င္ပါဘူး။ ကမာၻအၿမန္ဆံုး အင္တာနက္ ရတဲ့ ႏိုင္ငံက အာရွက Hong Kong ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါေတာ့။ သူ႔ေနာက္မွာ South Korea၊ Japan၊ Latvia၊ Belgium၊ Romania၊ Switzerland၊ Bulgaria၊ Israel နဲ႔ Singapore ႏိုင္ငံေတြက အစဥ္လိုက္ အတိုင္း ရွိေနပါတယ္။
source: Gizmodo. Bloomberg, Image from Gizmodoဘယ္ႏိုင္ငံက အင္တာနက္က အၿမန္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္ပါသလဲ။ အေမရိကန္လို႔ ေတာ့မထင္နဲ႔ေနာ္။ Akami ကႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ broadband speed အလိုက္ တစ္စကၠန္႔မွာ ဘယ္ေလာက္ megabits ရသလဲ ဆိုတာကို အေၿခၿပဳၿပီး စာရင္း လုပ္ထား ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးစာရင္း အရေတာ့ နံပတ္၁ ေနရာမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံက ပ်ွမ္းမွ်ၿခင္း တစ္စကၠန္႔ကို 54.1 megabits ရွိပါတယ္။ ဒီႏႈန္းအတိုင္းဆို ရုပ္ရွင္တစ္ကားကို မိနစ္ပိုင္းေလာက္နဲ႔ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲလို႔ ရေနပါၿပီ။ အေမရိကန္ရဲ႕ အၿမန္ႏႈန္းကေတာ့ 29.6 megabits ပဲရွိၿပီး အေကာင္းဆံုး ၁၀ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာေတာင္ မ၀င္ပါဘူး။ ကမာၻအၿမန္ဆံုး အင္တာနက္ ရတဲ့ ႏိုင္ငံက အာရွက Hong Kong ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါေတာ့။ သူ႔ေနာက္မွာ South Korea၊ Japan၊ Latvia၊ Belgium၊ Romania၊ Switzerland၊ Bulgaria၊ Israel နဲ႔ Singapore ႏိုင္ငံေတြက အစဥ္လိုက္ အတိုင္း ရွိေနပါတယ္။
source: Gizmodo. Bloomberg, Image from Gizmodo

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...