ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္၌ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုးႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ႏြားကေလး ေမြး ဖြား

Sunday, 17 February 2013

ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္၌ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုးႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ႏြားကေလး ေမြး ဖြား


Photo: ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္၌ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုးႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ႏြားကေလး ေမြး ဖြား 

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္ ဥယ်ာဥ္စု အုပ္စု ဦးေက်းရြာတြင္ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုးႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ႏြားကေလး ေမြးဖြားေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဥယ်ာဥ္စု အုပ္စု ဦးေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးထြန္းႏိုင္-ေဒၚနီနီလြင္တို႔ ေမြးျမဴ ထားေသာ ႏြားမႀကီးမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ ည ၁၁ နာရီက ႏြားမေလး တစ္ေကာင္ ေမြး ဖြားသည္။ အဆိုပါ ႏြားမေလးသည္ ထူးဆန္းစြာ ဦးေခါင္းႏွစ္လုံး ပါၿပီး မိခင္ဝမ္းမွ ျပင္ပသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ေမြးဖြားသန္႔စင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ေသဆုံး သြားေၾကာင္းႏွင့္ ေမြး ဖြားၿပီး ခ်ိန္တြင္ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုးစီတြင္ ပါရွိေသာ ႏွာေခါင္း ေပါက္တို႔မွ အသက္႐ွဴခဲ့ သည္ဟု ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္-ေဒၚနီနီလြင္ တို႔က ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္ ဥယ်ာဥ္စု အုပ္စု ဦးေက်းရြာတြင္ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုးႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ ႏြားကေလး ေမြးဖြားေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဥယ်ာဥ္စု အုပ္စု ဦးေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦးထြန္းႏိုင္-ေဒၚနီနီလြင္တို႔ ေမြးျမဴ ထားေသာ ႏြားမႀကီးမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ ည ၁၁ နာရီက ႏြားမေလး တစ္ေကာင္ ေမြး ဖြားသည္။ အဆိုပါ ႏြားမေလးသည္ ထူးဆန္းစြာ ဦးေခါင္းႏွစ္လုံး ပါၿပီး မိခင္ဝမ္းမွ ျပင္ပသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ေမြးဖြားသန္႔စင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ေသဆုံး သြားေၾကာင္းႏွင့္ ေမြး ဖြားၿပီး ခ်ိန္တြင္ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုးစီတြင္ ပါရွိေသာ ႏွာေခါင္း ေပါက္တို႔မွ အသက္႐ွဴခဲ့ သည္ဟု ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္-ေဒၚနီနီလြင္ တို႔က ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
 
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...