ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အြန္လုိင္းေပၚတြင္ လူသားမ်ား ယဥ္ေက်းမႈနည္းလာ

Sunday, 21 April 2013

အြန္လုိင္းေပၚတြင္ လူသားမ်ား ယဥ္ေက်းမႈနည္းလာ

Written by သန္းထုိက္စုိး

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ တြစ္တာ စသည့္ အြန္လုိင္းလူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လူခ်င္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ မေတြ႕ရသျဖင့္ အားနာမႈနည္းၾကသလုိ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေလးစားမႈလည္း နည္းၾကသျဖင့္ ႐ုိင္း႐ုိင္းစုိင္းစုိင္း ျပဳမူမႈမ်ား တုိးပြားလာကာ အြန္လုိင္းတြင္ မိတ္ပ်က္ရာမွတစ္ဆင့္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ပါ မိတ္ပ်က္မႈမ်ား ယခု ေနာက္ပုိင္း တုိးပြားသထက္ တုိးပြားလာေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္တမ္း တစ္ရပ္က ဆုိလုိက္သည္။
စစ္တမ္းပါဝင္သူမ်ား၏ ငါးေယာက္တြင္ ႏွစ္ေယာက္သည္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ တစ္ဖက္သားကုိ ႐ုိင္းစုိင္း စြာဆက္ဆံမႈေၾကာင့္.....
မိတ္ပ်က္ၾကရေၾကာင္း စစ္တမ္းအရသိရသည္။ စစ္တမ္းတြင္ ၂၆၉၈ ဦးက သေဘာထားေျဖဆုိထားၾကသည္။ ၎တုိ႔အနက္ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ျပင္ပတြင္ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံ ၾကေသာ္လည္း ေဖ့ခ္ဘြတ္ခ္ကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္မူ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးစြာျပဳမူ ေျပာဆုိေန ၾကေၾကာင္းလည္း သေဘာထားစစ္တမ္းအရ သိရသည္။
စစ္တမ္းပါဝင္သူ ငါးေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္သည္ ျပင္ပတြင္ သိကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ရန္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပတြင္ပါ မိတ္ပ်က္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ အြန္လုိင္းတြင္ရန္ျဖစ္ၿပီး အြန္လုိင္းတြင္ ဘေလာ့လုပ္သူ၊ မိတ္ေဆြစာရင္းမွဖယ္ထုတ္သူကလည္း စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သူ၏ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံေပးအတုိင္ပင္ခံႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ် ေပးေနေသာ VitalSmarts ကုမၸဏီက စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ တြစ္တာစသည့္ လူမႈကြန္ရက္စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ မိတ္ေဆြ သစ္မ်ား ရရွိလာၾကသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ဖက္တြင္လည္းရွိၿပီးသား မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိတ္ပ်က္ျခင္း မ်ားတုိးပြားလာေနေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေထာက္ျပသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ လူသားမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ ေလ်ာ့ပါးလာၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။
Source: Reuters
The Messenger Journal
Category: ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...