ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရာဇဝတ္သားမ်ား၏ ဦးေနွာက္ကို Scan ဖတ္ျပီး ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္နိုင္ဖြယ္ ရိွမရိွသိနိုင္ျပီ

Monday, 8 April 2013

ရာဇဝတ္သားမ်ား၏ ဦးေနွာက္ကို Scan ဖတ္ျပီး ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္နိုင္ဖြယ္ ရိွမရိွသိနိုင္ျပီ


Monday, April 8, 2013
အေမရိကန္ နိုင္ငံမွ ဦးေနွာက္နွင့္
အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက အက်ဥ္းက် ခံေနရေသာ ရာဇဝတ္ သားမ်ား၏ ဦးေနွာက္ကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ Scan ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္
ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္နိုင္ဖြယ္ ရိွမရိွ ခန္႔မွန္းနိုင္ျပီဟု သိရသည္။
ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုေၾကာ ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ေထာင္သားမ်ား၏ ဦး

ေနွာက္ အလုပ္လုပ္ပံုကို အဆင့္ျမင့္ သိပၸံ ေဆးပညာကို အသံုး ခ်ၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။
၎တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေထာင္
သားမ်ားသည္ကြန္ပ်ဴတာမွ ေစခိုင္း
ခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ တုန္႔ျပန္မႈ ေႏွးေကြး
ေသာ သူမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ရာဇဝတ္မႈထပ္မံက်ဴး လြန္နိုင္ဖြယ္ ရ္ိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ၾကသည္။
Albuquerque ျမိဳ႕ရိွ ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ သုေတသန အဖြဲ႔မွ သုေတသီ Kent
Kiehl ဆိုသူက ေထာင္မွ လြတ္သြားေသာ ေထာင္ထြက္ အမ်ိဳးသား ၉၆ ေယာက္ကို အေျခခံျပီးအဆိုပါ သုေတသန ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
YOYARLAY

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...