ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ က်ည္ဆန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကုမၸဏီ ေတြ႕ဆံု

Friday, 1 February 2013

ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ က်ည္ဆန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကုမၸဏီ ေတြ႕ဆံု


Photo: ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ က်ည္ဆန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကုမၸဏီ ေတြ႕ဆံု 

 မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ ႐ံုးခန္းမ၌ ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က ထုိင္းႏိုင္ငံ AmmitaCo မွ Mr.Aukklik ဦးေဆာင္ေသာ ထုိင္း လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ က်ည္ဆန္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ခံ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ မီးရထားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။
ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထုိင္းကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ရန္ကုန္-မႏၲေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တြင္ က်ည္ဆန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးထံ တင္ျပခဲ့ ရာ ျပည္ေထာင္ စု ဝန္ႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပၿပီးေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္- ရန္ကုန္ က်ည္ဆန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ေျပာၾကားသျဖင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရထားမွာ ဘီးမပါဘဲ မဂၢနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွစ္ မ်ဳိး ေပါင္းၿပီး ဂ်ာမနီ နည္းပညာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရထားသည္ တစ္နာရီကီ လိုမီတာ ၅၈ဝ ႏႈန္းျဖစ္၍ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ တစ္နာရီ မၾကာႏုိင္ေၾကာင္း၊ လမ္းခရီး အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆ဝဝဝသာ က်သင့္ေၾကာင္း၊ ရထားလမ္း အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၅ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေငြ မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္   အခ်ဳိးက် ခြဲေဝ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာ ခရီးသြား လာမႈ အဆင္ေျပေရး ျဖစ္သည့္ အတြက္ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အစိုးရ အဖဲြ႕က လိုအပ္သည္ မ်ားကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္  ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။  

http://www.mwdmedia.net/2013/02/blog-post_668.htmlမြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ ႐ံုးခန္းမ၌ ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က ထုိင္းႏိုင္ငံ AmmitaCo မွ Mr.Aukklik ဦးေဆာင္ေသာ ထုိင္း လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္-ရန္ကုန္ က်ည္ဆန္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ခံ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ မီးရထားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။
ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထုိင္းကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ရန္ကုန္-မႏၲေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ တြင္ က်ည္ဆန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးထံ တင္ျပခဲ့ ရာ ျပည္ေထာင္ စု ဝန္ႀကီးက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပၿပီးေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္- ရန္ကုန္ က်ည္ဆန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ေျပာၾကားသျဖင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရထားမွာ ဘီးမပါဘဲ မဂၢနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွစ္ မ်ဳိး ေပါင္းၿပီး ဂ်ာမနီ နည္းပညာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရထားသည္ တစ္နာရီကီ လိုမီတာ ၅၈ဝ ႏႈန္းျဖစ္၍ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ တစ္နာရီ မၾကာႏုိင္ေၾကာင္း၊ လမ္းခရီး အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆ဝဝဝသာ က်သင့္ေၾကာင္း၊ ရထားလမ္း အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၅ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေငြ မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အခ်ဳိးက် ခြဲေဝ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာ ခရီးသြား လာမႈ အဆင္ေျပေရး ျဖစ္သည့္ အတြက္ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အစိုးရ အဖဲြ႕က လိုအပ္သည္ မ်ားကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
.mwdmedia.net

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...