ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ဦးေခါင္းႏွစ္လံုး ပါေသာ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ေရပုတ္သင္ မ်ဳိးစိတ္

Sunday, 17 February 2013

ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ဦးေခါင္းႏွစ္လံုး ပါေသာ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ေရပုတ္သင္ မ်ဳိးစိတ္


Photo: ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ဦးေခါင္းႏွစ္လံုး ပါေသာ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ေရပုတ္သင္ မ်ဳိးစိတ္ 

မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထူးျခား ဆန္းၾကယ္သည့္ ခႏၶာကိုုယ္ တစ္ခုႏွင့္ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုး ပါရွိေသာ ေရပုတ္သင္ မ်ဳိးစိတ္ကို ပုဂၢလိက ေမြးျမဴသူ တစ္ဦးက ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေရပုတ္သင္၏ သက္တမ္းမွာ ေျခာက္လမွ်သာ အသက္ရွင္ ေနႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကို အစာေကြၽး ရာတြင္ ပါးစပ္ ႏွစ္ေပါက္ စလံုးသို႔ ေကြၽးရေၾကာင္း ေမြးျမဴသူက ေျပာ ၾကား ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေခါင္းႏွစ္လံုး ပါရွိေသာ သတၱဝါကို "pol-ycephay" ဟု ေခၚဆိုေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေခါင္းတစ္လံုး စီတြင္ ဦးေႏွာက္ တစ္ခုစီ ပါရွိၿပီး ကိုယ္အဂၤါ မ်ားႏွင့္ ေျခလက္ မ်ား၏ ဆက္စပ္ လႈပ္ရွားပံု မ်ားကို ေလ့လာမႈ မျပဳရ ေသးေပ။

ဦးေခါင္းႏွစ္လံုး ပါရွိေသာ ေျမြမ်ဳိးစိတ္ မ်ားတြင္ ဦးခါင္း တစ္ေခါင္းက တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလွ်င္ အျခား ဦးေခါင္းက မ်ဳိခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရပုတ္သင္ မ်ားသည္ ဥေရာပ၊ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ မ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ားတြင္  က်င္လည္ က်က္စား ၾကေသာ သတၱဝါမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းမ်ဳိးစိတ္သည္ ကုန္းေန၊ ေရေန တြားသြား သတၱဝါ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး သစ္ပင္၏ ပင္စည္ႏွင့္ စိုထိုင္းေသာ သစ္တံုး အက္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အေပါက္မ်ားတြင္ ခိုေအာင္း၍ ေန တတ္ေလ့ ရွိသည္။ ၎ မ်ဳိးစိတ္အား သုေတ သန ျပဳရန္ အတြက္ ေမြးျမဴသူက ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံရွိ မာတင္လူသာ တကၠသုိလ္သို႔ လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

အဆိုပါ မ်ဳိးစိတ္သည္ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ သဘာဝ သမိုင္း ျပတိုက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Konig ျပတိုက္၏ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အတြင္း ထူးျခား အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေသာ မ်ဳိးစိတ္ သစ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထူးျခား ဆန္းၾကယ္သည့္ ခႏၶာကိုုယ္ တစ္ခုႏွင့္ ဦးေခါင္း ႏွစ္လံုး ပါရွိေသာ ေရပုတ္သင္ မ်ဳိးစိတ္ကို ပုဂၢလိက ေမြးျမဴသူ တစ္ဦးက ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေရပုတ္သင္၏ သက္တမ္းမွာ ေျခာက္လမွ်သာ အသက္ရွင္ ေနႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကို အစာေကြၽး ရာတြင္ ပါးစပ္ ႏွစ္ေပါက္ စလံုးသို႔ ေကြၽးရေၾကာင္း ေမြးျမဴသူက ေျပာ ၾကား ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေခါင္းႏွစ္လံုး ပါရွိေသာ သတၱဝါကို "pol-ycephay" ဟု ေခၚဆိုေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေခါင္းတစ္လံုး စီတြင္ ဦးေႏွာက္ တစ္ခုစီ ပါရွိၿပီး ကိုယ္အဂၤါ မ်ားႏွင့္ ေျခလက္ မ်ား၏ ဆက္စပ္ လႈပ္ရွားပံု မ်ားကို ေလ့လာမႈ မျပဳရ ေသးေပ။

ဦးေခါင္းႏွစ္လံုး ပါရွိေသာ ေျမြမ်ဳိးစိတ္ မ်ားတြင္ ဦးခါင္း တစ္ေခါင္းက တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလွ်င္ အျခား ဦးေခါင္းက မ်ဳိခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရပုတ္သင္ မ်ားသည္ ဥေရာပ၊ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသ မ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ားတြင္ က်င္လည္ က်က္စား ၾကေသာ သတၱဝါမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းမ်ဳိးစိတ္သည္ ကုန္းေန၊ ေရေန တြားသြား သတၱဝါ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး သစ္ပင္၏ ပင္စည္ႏွင့္ စိုထိုင္းေသာ သစ္တံုး အက္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အေပါက္မ်ားတြင္ ခိုေအာင္း၍ ေန တတ္ေလ့ ရွိသည္။ ၎ မ်ဳိးစိတ္အား သုေတ သန ျပဳရန္ အတြက္ ေမြးျမဴသူက ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံရွိ မာတင္လူသာ တကၠသုိလ္သို႔ လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

အဆိုပါ မ်ဳိးစိတ္သည္ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ သဘာဝ သမိုင္း ျပတိုက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Konig ျပတိုက္၏ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အတြင္း ထူးျခား အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေသာ မ်ဳိးစိတ္ သစ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...