ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Cobra Gold ေလ့က်င့္ခန္းမွ ေတာတြင္းေနထိုင္ စားေသာက္ျခင္း သင္ခန္းစာ ဗီဒီယိုဖိုင္

Thursday, 21 February 2013

Cobra Gold ေလ့က်င့္ခန္းမွ ေတာတြင္းေနထိုင္ စားေသာက္ျခင္း သင္ခန္းစာ ဗီဒီယိုဖိုင္


video
BBC

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...