ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ထြက္ဆို

Thursday, 28 March 2013

အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ထြက္ဆို


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...