ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တင္ပါး ေဘးခ်ိဳင့္သူ / တင္ပါး ေဘးျပည့္လိုသူမ်ား အတြက္ အထိေရာက္ဆံုး ေလ့က်င့္ခန္း

Sunday, 24 March 2013

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တင္ပါး ေဘးခ်ိဳင့္သူ / တင္ပါး ေဘးျပည့္လိုသူမ်ား အတြက္ အထိေရာက္ဆံုး ေလ့က်င့္ခန္း

တင္ပါး ေဘးခ်ိဳင့္သူ / တင္ပါး ေဘးျပည့္လိုသူမ်ား အတြက္ အထိေရာက္ဆံုး ေလ့က်င့္ခန္း ျဖစ္ပါတယ္ ...

ပုံတြင္ ျပထာသည့္ အတိုင္း ေလးဘက္ေထာက္ အေနအထား အတိုင္း ကို ခါး ေကာ့ ေအာင္ ခ်ိုဳးၿပီး ဒူးေခါင္းႏွင့္ ဗိုက္သား ခြင္ ... ၊ ဒူးေခါင္း ႏွင့္ ေနာက္ေျခေထာက္ ခြင္ နွစ္ခု စလံုး ေထာင့္မွန္ 90 ံ အေနအထား ျဖစ္ရပါမယ္ ....
ပံုစံ တက် မွန္ကန္ၿပီ ဆို မွ .. ခါး ကို ခ်ိဳးထားလွ်က္ အတိုင္း ေျခေထာက္ ကို  ၉၀  ံ ခြင္ မပ်က္ ေစဘဲ ေဘး ကို ကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ... Body  ကို ယိုင္ႏြဲ႕သြားျခင္း မျဖစ္ေစရပါ..... စိတ္ကို ေဘးတင္ပါး တြင္ ထည့္ထားရမယ္ ... 

အခု မွ အသစ္ စ ကစားသူ မ်ား အတြက္ .. ေျခစည္း ပတ္ရန္မလိုဘဲ ... ပံုသ႑ာန္ မွန္ကန္ေအာင္ အရင္ ကစားတတ္ဖို႕ လိုၿပီး ပံုစံ မွန္ေအာင္ ကစားႏိုင္ၿပီး ဆို မွ တစ္ဘက္ ကုိ ၂ ေပါင္ / ၃ ေပါင္ အေလးခ်ိန္ ရွိ ေျခစည္း ကို ပတ္ၿပီး ေလ့က်င့္ ကစားရမည္ ျဖစ္ပါတယ္ ...

( အႀကိမ္ အေရ အတြက္ ... လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ၃၀ ၊ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ၂၀ )

တင္ပါး ေဘးခ်ိဳင့္သူ /တင္ပါး ေဘးျပည့္လိုသူမ်ားအတြက္အထိေရာက္ဆံုး ေလ့က်င့္ခန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံတြင္
ၿပထာသည့္ အတိုင္း ေလးဘက္ေထာက္ အေနအထား အတိုင္း ကို ခါး ေကာ့ ေအာင္ ခ်ိုဳးၿပီး ဒူးေခါင္းႏွင့္ ဗိုက္သား ခြင္ ... ၊ ဒူးေခါင္း ႏွင့္ ေနာက္ေျခေထာက္ ခြင္ နွစ္ခု စလံုး ေထာင့္မွန္ 90 ံ အေနအထား ျဖစ္ရပါမယ္ ....ပံုစံ တက် မွန္ကန္ၿပီ ဆို မွ .. ခါး ကို ခ်ိဳးထားလွ်က္ အတိုင္း ေျခေထာက္ ကို ၉၀ ံ ခြင္ မပ်က္ ေစဘဲ ေဘး ကို ကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ... Body ကို ယိုင္ႏြဲ႕သြားျခင္း မျဖစ္ေစရပါ..... စိတ္ကို ေဘးတင္ပါး တြင္ ထည့္ထားရမယ္။

အခု မွ အသစ္ စ ကစားသူ မ်ား အတြက္ .. ေျခစည္း ပတ္ရန္မလိုဘဲ ... ပံုသ႑ာန္ မွန္ကန္ေအာင္ အရင္ ကစားတတ္ဖို႕ လိုၿပီး ပံုစံ မွန္ေအာင္ ကစားႏိုင္ၿပီး ဆို မွ တစ္ဘက္ ကုိ ၂ ေပါင္ / ၃ ေပါင္ အေလးခ်ိန္ ရွိ ေျခစည္း ကို ပတ္ၿပီး ေလ့က်င့္ ကစားရမည္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

( အႀကိမ္ အေရ အတြက္ ... လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ၃၀ ၊ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ၂၀ ) လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာၿဖစ္ပါတယ္။


အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ပင္ကိုယ္အလွအပေတြၿပည္႕၀ေစဖို႕ရည္ရြယ္လွ်က္

Ginger-Beauty-Land-Online-Body-Beauty-Training-Program,Rangonnewsdaily
RND:  :24.3.2013

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...