ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမြးမပါ ဝက္ဝံ

Friday, 8 March 2013

ေမြးမပါ ဝက္ဝံ


Photo: ေမြးမပါ ဝက္ဝံ
Friday, March 8, 2013

ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံက တိရ စၦာန္ဥယ်ာဥ္ေမြးထားတဲ့ ဝက္ဝံ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ ဝက္ဝံ အစစ္ပါ။ အေမြးကြ်တ္ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးခံစားေနလို႔ ခႏၶာကိုယ္မွ ရွိသမွ် အေမြးမ်ား ကြ်တ္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝက္ဝံက ဝက္ဝံရုပ္ေတာင္ မေပါက္ေတာ့ပဲ တကယ့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သတၱဝါၾကီး တစ္ေကာင္လို ျဖစ္ေနတာကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

ဝက္ဝံရယ္လို႔မဟုတ္ပဲ တိရစၦာန္အမ်ားစုဟာ အေမြးအမွ်င္မရွိ ရင္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ သတၱဝါအသြင္အျပင္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ ေမြးျမဴထားတဲ့ ယင္းဝက္ဝံကို ဝက္ဝံလို႔မထင္ပဲ ေၾကာက္စရာ သတၱဝါတစ္ေကာင္အျဖစ္ ထင္မွတ္ကာ လာေရာက္ ၾကည့္ရွုသူ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: mazing facts
YoYarLayဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံက တိရ စၦာန္ဥယ်ာဥ္ေမြးထားတဲ့ ဝက္ဝံ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ ဝက္ဝံ အစစ္ပါ။ အေမြးကြ်တ္ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးခံစားေနလို႔ ခႏၶာကိုယ္မွ ရွိသမွ် အေမြးမ်ား ကြ်တ္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝက္ဝံက ဝက္ဝံရုပ္ေတာင္ မေပါက္ေတာ့ပဲ တကယ့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သတၱဝါၾကီး တစ္ေကာင္လို ျဖစ္ေနတာကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

ဝက္ဝံရယ္လို႔မဟုတ္ပဲ တိရစၦာန္အမ်ားစုဟာ အေမြးအမွ်င္မရွိ ရင္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ သတၱဝါအသြင္အျပင္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ ေမြးျမဴထားတဲ့ ယင္းဝက္ဝံကို ဝက္ဝံလို႔မထင္ပဲ ေၾကာက္စရာ သတၱဝါတစ္ေကာင္အျဖစ္ ထင္မွတ္ကာ လာေရာက္ ၾကည့္ရွုသူ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: mazing facts
YoYarLay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...