ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ရန္ကုန္သား ဆင္ဦးစီးမ်ား

Friday, 29 March 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ရန္ကုန္သား ဆင္ဦးစီးမ်ား

ထုိင္းႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆင္စခန္းတခုမွာ ရန္ကုန္သား ၂ ေယာက္က ဆင္ထိန္းတ့ဲအလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပက လူငယ္ ၂ ေယာက္ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ဆင္ဦးစီး ျဖစ္လာၾကပါသလဲ။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...