ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မန္းတြင္ သၾကၤန္မ႑ပ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီ

Monday, 25 February 2013

မန္းတြင္ သၾကၤန္မ႑ပ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီ


မႏၱေလး-ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅
ယခုႏွစ္သၾကၤန္တြင္ သၾကၤန္မ႑ပ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား မန္းစည္ပင္အခြန္ဌာနာသို႔ မတ္လ၈ရက္ ေန႔ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မန္းစည္ပင္ အခြန္ဌာနမွသိရသည္။
က်ံဳးေဘးပတ္လည္ တြင္တည္ေဆာက္လိုေသာ မ႑ပ္မ်ားမွာ အာမခံေၾကးငါးသိန္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လည္ႏွင့္ မိဳ႕တြင္းေနရာမ်ားတြင္ အာမခံေၾကးေပးသြင္းရန္မလိုဘဲ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ တီး၀ုိင္းပါလွ်င္ ေရပိုက္ ၁၂၀ႏွင့္ တီး၀ုိင္းမပါလွ်င္ ေရပိုက္ ၈၀အထိသာ လက္ခံေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတ္လ၁၃ရက္ေန႔တြင္ မ႑ပ္ေနရာမ်ားအတြက္ မဲႏိႈက္မည္ျဖစ္ၿပီး

၁၅ရက္ေန႔တြင္ တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မန္းစည္ ပင္ အခြန္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
မ႑ပ္ေတြကို စည္းကမ္းခ်က္ေတြႏွင့္ အညီတည္ေဆာက္ရပါမယ္။ တည္ေဆာက္ျခင္းမရွိတဲ့မ႑ပ္ေတြ ကုိ တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမယ္ ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
မ႑ပ္တည္ေဆာက္လုိသူမ်ားသည္ စည္ပင္ဌာနမွ ခ်ေပးသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အက်ယ္အ၀န္းအတိုင္း တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္ေအာက္တြင္ ဆယ္ေပပတ္လည္ အမႈိက္ကန္ထားရွိရ မည္ျဖစ္ကာ ယာယီေရေလာင္းအိမ္သာထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးကရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ဘီယာႏွင့္ အရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားကပ္ျခင္း၊ ခ်ိပ္ဆြဲျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပလပ္ေဖာင္းအတြင္း သာတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလအိုးသံုးေရပိုက္၊ မီးသက္ပိုက္ေခါင္းမ်ားျဖင့္ ေရပတ္ျခင္းအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိုက္နာျခင္းမရွိပါက Black List ာရင္းသြင္းရ်္ လိုအပ္သလုိ အေရးယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မ႑ပ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားလိုက္နာရန္ မန္းစည္ပင္ အခြန္ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားအရသိရသည္။ ဖိုးလျပည့္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...