ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တကၠစီမီတာစနစ္ မထသ စီစဥ္မည္

Sunday, 17 March 2013

တကၠစီမီတာစနစ္ မထသ စီစဥ္မည္

တကၠစီမီတာစနစ္ မထသ စီစဥ္မည္
ရန္ကုန္ ၊ ၁၈-၃-၂၀၁၃

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရာသက္ပန္ အငွားယာဥ္ လုိင္စင္ျဖစ္သည့္ BB လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမွာ ၂၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး AA အကၡရာ တကၠစီ မ်ားကုိလည္း ၁၀၀၁ မွ ၉၉၉၉ အထိ ခ်ထားေပး ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သုိ႔ တကၠစီ ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားျပား လာခ်ိန္တြင္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အတြက္ ခရီးသြား လာမႈ အဆင္ေျပ ေစေရး အတြက္ တကၠစီမ်ားတြင္ မီတာ တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ တကၠစီ မီတာ တပ္ဆင္မႈကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုိင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ က စီစဥ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ကုိမူ မသတ္မွတ္ ရေသးေၾကာင္း ခရီးသည္ မ်ားအတြက္ အရင္ တကၠစီ စီးျခင္းထက္ ပုိမုိ သက္သာ ေစႏုိင္ေၾကာင္း မထသ႐ံုး (ဗဟုိ) မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း စည္ပင္ သာယာေရး နယ္နိမိတ္ အတြင္း တကၠစီ မ်ားအား မီတာျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းအား ရပ္ဆုိင္း ခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ကာ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ တကၠစီ အစီးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ၀န္က်င္ရွိၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကထက္ တကၠစီ စီးေရ ၃ ဆခန္႔ ပုိမုိ မ်ားျပား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

The Myawady Daily

ရန္ကုန္ ၊ ၁၈-၃-၂၀၁၃

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရာသက္ပန္ အငွားယာဥ္ လုိင္စင္ျဖစ္သည့္ BB လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမွာ ၂၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး AA အကၡရာ တကၠစီ မ်ားကုိလည္း ၁၀၀၁ မွ ၉၉၉၉ အထိ ခ်ထားေပး ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သုိ႔ တကၠစီ ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားျပား လာခ်ိန္တြင္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အတြက္ ခရီးသြား လာမႈအဆင္ေျပ ေစေရး အတြက္ တကၠစီမ်ားတြင္ မီတာ တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ တကၠစီ မီတာ တပ္ဆင္မႈကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုိင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ က စီစဥ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ကုိမူ မသတ္မွတ္ ရေသးေၾကာင္း ခရီးသည္ မ်ားအတြက္ အရင္ တကၠစီ စီးျခင္းထက္ ပုိမုိ သက္သာ ေစႏုိင္ေၾကာင္း မထသ႐ံုး (ဗဟုိ) မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း စည္ပင္ သာယာေရး နယ္နိမိတ္ အတြင္း တကၠစီ မ်ားအား မီတာျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းအား ရပ္ဆုိင္း ခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ကာ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ တကၠစီ အစီးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ၀န္က်င္ရွိၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကထက္ တကၠစီ စီးေရ ၃ ဆခန္႔ ပုိမုိ မ်ားျပား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

The Myawady Daily

Rangonnewsdaily
RND:  :18.3.2013

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...